2013-2017 წლებში ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსული დავის ნომერისასამართლო დავის დაწყების თარიღიმომჩივანიმოპასუხედავის მოკლე შინაარსიდავის სავარაუდო თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)თქვენს მიერ დავის მოგების ალბათობა (აირჩიეთ ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთი)სასამართლო დავის სტატუსი (მიმდინარე, დასრულებული)
3/7495-11 27.10.11თომას თულიეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; სააგენტომოსარჩელემ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სსდ-ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის ინსპექტიის 2011 წლის 24 იანვრის N06/01-05 ბრძანების (გაზსადენის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ) და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2011 წლის 15 სექტემბრის N1-1/783 ბრძანების ბათილად ცნობა; სარჩელი საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. გასაჩივრდა სააპელაციოში, რომელმაც შეაჩერა საქმის წარმოება.არ არსებობსალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)დასრულებული
2014-03-31 00:00:0028.07.2014შპს ,,აჭარ ენერჯი 2007"საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო; მესამე მხარე სააგენტომოსარჩელემ მიმართა ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 3 აპრილის გადაწყვეტილების ,,შპს ,,აჭარ ენერჯი 2007"-ს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის შესახებ" ბათილად ცნობის თაობაზე. სააგენტო ჩაერთო მესამე მხარედ მოსაზრებების წარსადგენად. ალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%დასრულებული
3/537-1421.02.2014ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობაეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; სააგენტოსააგენტოს 2013 წლის 22 ოქტომბრის Nდად-72/01-20/5 და Nდად-73/01-20/5 დადგენილების ბათილობა ხობის მუნიციპალიტეტის 5000 და 10 000 ლარით დაჯარიმების შესახებ და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2014 წლის 23 იანვრის N1-1/25 ბრძანების ბათილობა. საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა, გასაჩივრდა სააპელაციოში, რომელმაც ასევე არ დააკმაყოფილა სარჩელი.5000 და 10 000 ლარიალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)დასრულებული
2/712-1430.09.2014,,სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანია ლიმიტედი"სააგენტო მესამე მხარედმოსარელემ რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მიმართა მოპასუხეების ნინო ლომიძის, ნანი შალვაშვილისა და კლარისა ხაფთანის მიმართ გზის უფლების მოპოვების თაობაზე. სააგენტო ჩართო მესამე მხარედ ,,სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანია ლიმიტედი"-ს წარმოდგენილ პროექტზე მშ. ნებართვის დოკუმენტაციის წარდგენა. არ არსებობსდასრულებული
3/289-1520.01.2015შპს ,,სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი"ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; სააგენტომოსარჩელეებმა მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სააგენტოს 2014 წლის 20 აგვისტოს დადგენილების შპს ,,სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი"-ს დაჯარიმების შესახებ ბათილად ცნობის მოთხოვნით. საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა შუამდგომლობა და შეაჩერა დადგენილების მოქმედება. შემდგომ სასამღტლომ მიიღო განიჩება სააგენტოს დადგენილების ბალითად ცნობის განუხილველად დატოვების შესახებ. 8000 ლარიალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)დასრულებული
2016-03-22 00:00:0002.03.2016შპს "ლუგოილი-თერჯოლა"სააგენტოშპს "ლუგოილ-თერჯოლამ" მიმართა ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოს და მოითხოვა 2015 წლის 31 დეკემბრის Nდად-230/06 და Nდად231/06 2500-2500 ლარით დაჯარიმების შესახებ დადგენილებების ბათილად ცნობა. ზესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ შეწყვიტა საქმის წარმოება დაუშვებლობის მოტივით.2500-2500ალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)დასრულებული
3ბ/1657-1511.03.2016სპარტაკ ბურდულისააგენტოსპარტაკ ბურდულმა მიმართა სააპელაციო სასამართლოს და მოითხოვა მცხეთის რაიონული სასამართლოს 11 აგვისტოს 2015 წლის გადაწყვეტილების გაუქმება. 10 000ალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)დასრულებული
3/8036-1511.02.2016თენგიზ ქავთარაძე, მამუკა ბოჭორიშვილი, ლევან კუბლაშვილი, ელგუჯა ჯამბურია, ეთერ კვინიტაძე და ოთარ ბურდულისააგენტომოსარჩელეებმა მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვეს სააგენტოს მიერ 2015 წლის 21 იანვრის ბრძანება N03/01-06-სრომელიც შეეხებოდა ქალაქ თბილისში თავისუფლების მოედანის N7, ლადო გუდიაშვილის N2, დალო გუდიაშვილის შესახვევისი მიმდებარედ მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცებას. საქალაქო სასამართლომ სარჩელი არ დააკმაყოფილა და მის საფუძველზე გაცემულ სამშენებლო ნებართვის #337-ის ბათილად ცნობა.არ არსებობსალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)დასრულებული
ბს-34-33(კ-17)28.01.2017სპარტაკ ბურდულისააგენტოსპარტაკ ბურდულმა საკასაციო წესით გაასაჩივრა თბილისი სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2016 წლის 1 ნოემბრის განჩინება. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ სპარტაკ ბურდულის საკასაციო საჩივარი დაუშვებლად მიიჩნია და უცვლელად დატოვა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2016 წლის 1 ნოემბრის განჩინება.10 000ალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)დასრულებული
3/6735-1614.09.2016საიასააგენტო2015 წლის 18 მაისსა და 8 ივნისს სააგენტომ გამოსცა შესაბამისი ბრძანება #16-04 და #26-04, სასტუმრო კომპლექსების "სოლოლაკის ბაღებისა" და "სოლოლაკის მაღლობის" მშენებლობის ნებართვის თაობაზე. "საიამ" მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვა ზემოთაღნიშნული ადმ. აქტების ბათილად ცნობა. სასამართლომ გაითვალისწინა "სააგენტოს" შუამდგომლობა და ბრძანებების ბათილად ცნობის ნაწილში საქმის წარმოება შეწყვიტა.არ არსებობსალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)დასრულებული
3ბ1514-1713.07.2017საიასააგენტო"საიამ" თბილისის საქალაქო სასამართლოს 22 ივნისის გადაწყვეტილება გაასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში. სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ "საიას" კერძო საჩივარი არ დააკმაყოფილა და უცვლელად დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 22 ივნისის განჩინება.არ არსებობსალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)დასრულებული
N33031001600158696812.04.2017თენგიზ ქავთარაძე, მამუკა ბოჭორიშვილი, ლ;ევან კუბლაშვილისააგენტომოსარჩელეებმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში გაასაჩივრეს თბილისის სააქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციული კოლეგიის 2016 წლის 30 ნოემბრის გადაწყვეტილება. სააპელაციო სასამართლომ საჩივარი არ დააკმაყოფილა და თბილისის საქალაქო სასმართლოს გადაწყვეტილება უცლველად დატოვა.არ არსებობსალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)დასრულებული
01/68421.03.2016პაატა ქობულაძესაქართველოს მთავრობაპაატა ქობულაძემ 2016 წლის 21 მარტს მიმართა საქართველოს საკონონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით და მოითხოვა "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 24 მარტის N57 დადგენილების 63-ე მუხლის მე-2 პუნქტის არაკოსნტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველ , მე-2 პუნქტებთან და 39-ე მუხლთან. საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციური სარჩელი არ მიიღო განსახილველად.არ არსებობსალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)დასრულებული
3/7047-1622.09.2016შპს "ფორმულა"სააგენტომომჩივანი ითხოვდა სააგენტოს 2015 წლის 2 ნოემბრის Nდად-182/06 დადგენილების, 2015 წლის 2 ნოემბრის Nდად-183/06 დადგენილებისა და 2015 წლის 2 ნოემბრის Nდად-184/06 დადგენილების ბათილად ცნობას, იმ მოტივით, რომ მათში მითითებულ დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია და შესაბამისად აღნიშნული აქტები იყო დაუსაბუთებელი.2400ალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)მიმდინარე
3/8391-1602.12.2016შპს "სუპერგაზი"სააგენტომოსარჩელემ თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვა სააგენტოს მიერ გამოცემული 2016 წლის 14 ივნისის Nდად-109/06 დადგენილების ბათილობას, რომლის საფუძველზეც შპს "სუპერგაზი" დაჯარიმდა 800 ლარით, ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო.800ალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)მიმდინარე
N33031001579199424.03.2017ოთარ იაკობიძე, ამირან იაკობიძე, მურად მიქელაძესააგენტომოსარჩელეებმა მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვა სააგენტოს (აჭარის ავრონომიური რესპუბლიკის შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მდინარე აჭარისწყალზე ჰიდროელექტრო სადგურების კასკადის მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობების დამტკიცებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ)2013 წლის 28 მაისის N41/01-06-ის და 2013 წლის 31 ივლისის N62/01-06 ბრძანებისა და 2018 წლის 31 ივლისის განსაკუთრებული მნიშვნელობების ობიექტების მშენებლობის ნებართვა N246-ის ბათილად ცნობა. არ არსებობსალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100% პროცენტი)მიმდინარე
3/8046-1604.07.2017შპს "სითი გაზი"სააგენტომოსარჩელემ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვა "შპს "სითი გაზის" დაჯარიმების შესახებ" სააგენტოს 2015 წლის 2 ნოემბრის Nდად-181/06 დადგენილების, 2015 წლის 2 ოქტომბრის N03/62 ტექნიკური ინსპექტირების ოქმის, 2015 წლის 2 ოქტომბრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ N03-40 ოქმის ნაწიოლბრივ ბათილად ცნობა. (1750ლარი ჯარიმა)1750ალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)მიმდინარე
3/6054-1709.09.2017შოთა ბუჩუკურისააგენტომოსარჩელემ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვა სააგენტოს უფროსის 2016 წლის 23 მარტის N54-04 ბრძანებით დამტკიცებული "ქსნის" ქვესადგურიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაანამდე 500 კვ. ელექტრო გადამცემი ხაზის, ქსანი-სტეფანწმინდას მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებისა და მშენებლობის გაცემის შესახებ ბრძანებების 2016 წლის 19 ივლისის #121-04 ბრძანებების ბათილად ცნობა. არ არსებობსალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)მიმდინარე
3/8353-1715.12.2017გიორგი ნიკოლაიშვილისააგენტომოსარჩელემ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვა სააგენტოს უფროსის 2017 წლის 17 ივლისის Nდად-85/05 დადგენილების ბათილად ცნობა, რომლის საფუძველზეც მოსარჩელეს დაეკისრა 15 000 ლარის ოდენობით ჯარიმა Nდად-20/25 ით დაკისრებული ჯარიმის სამართლებრივი საფუძვლების კანონით დადგენილ ვადაში აღმოუფხვრელობისთვის. 15 000ალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)მიმდინარე
3/6055-1707.09.2017შოთა ბუჩუკურისააგენტომოსარჩელემ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვა სააგენტოს უფროსის 2017 წლის 07 სექტემბრის N94-4 ბრძანების ბათილად ცნობა. N94-4 ბრძანება თავისმხრივ შეეხება "ქსნის ქვესადგურიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოელ ოქრუაანაამდე 500კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის "ქსანი-სტეფანწმინდა"-ს და დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჩხოტამდე "ქსანი-სტეფანწმინდა"-ს 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის მეორე მონაკვეთის მშენებლობის პროექტის, ტექნიკური დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევას.არ არსებობსალბათობა ძალიან მაღალია (თითქმის 100%)მიმდინარე