2014-2017 წლებში ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nსაქმედავის საგანიდაკისრებული პასუხისმგებლობა:
1 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 20 იანვრის გადაწყვეტილება (საქმე №3ბ/1411-14)ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის გაცემა და საადვოკატო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება 500 ლარის ოდენობით.სამსახურს დაევალა გასცეს ომის ვეტერანის მოწმობა და ანაზღაურდეს საადვოკატო მომსახურების ხარჯი 500 ლარის ოდენობით.
2თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 30 ივნისის გადაწყვეტილება (საქმე №3/49419-14)2014 წლის 1 აგვისტოს №3724/24-1, 2014 წლის 3 სექტემბრის №4462/18-2 და 2014 წლის 17 დეკემბრის №6644/18-2 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ქატის გაუქმება და ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა, რომლითაც სამსახურს დაევალებოდა მოსარჩელეზე ომის მონაწილის სტატუსის მინიჭება. ბათილად იქნა ცნობილი სამსახურის ზემოთ მითითებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები და სამასხურს დაევალა ახალი აქტის გამოცემა, რომლითაც მოსარჩელეს მიენიჭებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანის სტატუსი.
3თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება (საქმე №3/885-16)2014 წლის 31 ოქტომბრის №64-20 სხდომის ოქმის ბათილად ცნობა და მოსარჩელისათვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრის სტატუსის დადგენა. ბათილად იქნა ცნობილი 2014 წლის 31 ოქტომბრის №64-20 სხდომის ოქმი და დაევალა სამსახურს მოსარჩელეს მიანიჭოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულის ოჯახის წევრის სტატუსი.
4თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 1 აგვისტოს გადაწყვეტილება (საქმე №3/1166-14)2014 წლის 31 მარტის №77/19 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და ახლის გამოცემა, რომლითაც მოსარჩელე აღიარებული იქნებოდა ომში დაღუპულის ოჯახის წევრად. ბათილად იქნა ცნობილი სამსახურის ზემოაღნიშნული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი და სამსახურს დაევალა ახალი აქტის გამოცემა, რომლითაც მოსარჩელეს მიენიჭებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულის ოჯახის წევრის სტატუსი.
5თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება (საქმე №3/7779-15)2015 წლის 3 სექტემბრის №4042//62-00-23/03-01 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და ვეტერანის სტატუსის მინიჭება.ბათილად იქნა ცნობილი სადავო აქტი და დაევალა სამსახურს გამოსცეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომლითაც მოსარჩელეს მიენიჭებოდა ომის მონაწილის სტატუსი.
6 თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 22 აგვისტოს გადაწყვეტილება (საქმე №3/2471-162016 წლის 10 მარტის №1469/0202-23/03-01 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და სამსახურში ვეტერანის სტატუსით აღრიცხავზე აყვანა და შესაბამისი მოწმობის გაცემა.ბათილად იქნა ცნობილი გასაჩივრებული აქტი და დაევალა სამსახურს ახალი აქტის გამოცემა, რომლითაც მოსარჩელე აყვანილი იქნებოდა აღრიცხვაზე და გაეცემოდა შესაბამისი ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა.
7 თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 31 მაისის გადაწყვეტილება (საქმე №3/10146-15)2015 წლის 11 სექტემბრი №91-12 ოქმის ბათილად ცნობა, ომში დაღრუპულის ოჯახის წევრის სტატუსის და შესაბამისი მოწმობის გაცემის დადგენა. ბათილად იქნა ცნობილი გასაჩივრებული აქტი და დაევალა სამსახურს ახალი აქტის გამოცემა, რომლითაც მოსარჩელეს დაუდგინდებოდა ომში დაღუპულის ოჯახის წევრის სტატუსი და გაიცემოდა შესაბამისი მოწმობა.
88. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 19 სექტემბრის გადაწყვეტილება (საქმე №3ბ/1374-16)ვეტერანის სტატუსის აღდგენა და შესაბამისი მოწმობის გაცემა.სამსახურს დაევალა ვეტერანის სტატუსის დადგენა და შესაბამისი მოწმობის გაცემა.
99. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 6 აპრილის გადაწყვეტილება (საქმე №3/335-16)2015 წლის 25 დეკემბრის №5890/02-02-23/03-01 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის გაცემა. ბათილად იქნა ცნობილი გასაჩივრებული აქტი და სამსახურს დაევალა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის გაცემა.
1010. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 24 დეკემბრის გადაწყვეტილება (საქმე №3/296-15)2014 წლის 23 აპრილის №848/18-1 წერილის და იმავე წლის 29 დეკემბრის №1107/18-02 გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულის ოჯახის წევრის სტატუსი დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტის გაცემა.ბათილად იქნა ცნობილი გასაჩივრებული აქტები და სამსახურს დაევალა მოსარჩელის ომში დაღუპულის ოჯახის წევრის სტატუსით რეგისტრაციაში გატარება.
1111. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2017 წლის 24 იანვრის გადაწყვეტილება (საქმე №3/6513-16)სამსახურის ბრალეული მოქმედებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 21 000 ლარის ოდენობით.დაკისრებული პასუხისმგებლობა: სამსახურის დაეკისრა მოსარჩელის სასარგებლოდ 21 000 ლარის ოდენობის ზიანის ანაზღაურება.
12 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2016 წლის 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილება (საქმე №3ბ/1354-16)2014 წლის 14 აპრილის №543/18-2 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, მოსარჩლის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპული პირის ოჯახის წევრად აღიარება და მოსარჩელისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. სამსახურმა აღიაროს მოსარჩელე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპული პირის ოჯახის წევრად და სამსახურ მოსარჩელის სასარგებლოდ დაეკისროს ზიანის ანაზღაურება 18 000 ლარის ოდენობით.
13 თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 6 აპრილის გადაწყვეტილება (საქმე №3/335-16) 2016 წლის 09 დეკემბრის №132-22 სხდომის ოქმის და მის საფუძველზე გამოცემული 2017 წლის 13 თებერვლის №748/02-02-23/03-01 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და ახალი აქტის გამოცემა, რომლითაც მოსარჩელე აღიარებული იქნებოდა ვეტერანად.ბათილად იქნა ცნობილი სადავო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი და დაევალა სამსახურის ახალი აქტის გამოცემა, რომლითაც მოსარჩელეს მიენიჭებოდა ომის მონაწილის სტატუსი.
14თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 26 ოქტომბრის გადაწყვეტილება (საქმე №3/6418-15) 2014 წლის 2 ოქტომბრის ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობა და ომში დაღუპულის ოჯახის წევრად დარეგისტრირებაბათილად იქნა ცნობილი სადავო ადმინისტრაციული აქტი და ამავე გადაწყვეტილებით სამსახურს დაევალა მოსარჩელე რეგისტრაციაში გაატაროს, როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრი.
15 თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2017 წლის 4 ივლისის გადაწყვეტილება (საქმე №3/6513-16) სამსახურის ბრალეული მოქმედებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 30 000 ლარის ოდენობით. ნაწილობრივ დააკმაყოფილა სასარჩელო მოთხოვნა და სამსახურს დააკისრა 18 500 ლარის ანაზღაურება.
16 თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 24 ნოემბრის გადაწყვეტილება (საქმე №3/6350-15)2015 წლის 6 ივლისის №2279/02-02-23/03-02 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და მოსარჩელისათვის ომში დაღუპულის ოჯახის წევრის სტატუსის დადგენა.ბათილად იქნა ცნობილი სამსახურის 2015 წლის 6 ივლისის №2279/02-02-23/03-02 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი და სამსახურს დაევალა მოსარჩელე რეგისტრაციაში გაგვეტარებინა, როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრი.
17 თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 20 აგვისტოს გადაწყვეტილება (საქმე №3/1969-15) 2014 წლის 23 აპრილის №850/18-1 გადაწყვეტილების ბათილობად ცნობა და ახალი აქტის გამოცემა, რომლითაც მოსარჩელე აღიარებული იქნებოდა, როგორც ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი. ბათილად იქნა ცნობილი გასაჩივრებული აქტი და სამსახურს დაევალა მოსარჩლისათვის ომში დაღუპულის ოჯახის წევრის სტატუსის მინიჭება.