2013-2017 წლებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წელიმოსარჩელედაკისრებული დავალიანებასამინისტროს მიერ გადახდილი sasamarTlos mier dakisrebuli gadasxdeli Tanxa (ლარი)ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან ჩამოჭრილი sasamarTlos mier dakisrebuli gadasxdeli Tanxa (ლარი)
2014ი. გ.საქართველოს უზენაესი სასამართლო სააღსრულებო ფურცელი №ბს-494-488(2კ-12) 22.11.2013 გადაწყვეტილებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაეკისრა მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად დაეკისრა 50 000.00 ლარის გადახდა50 000.00
2015ი. გ.2013 წლის 16 დეკემბრიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაეკისრა ყოველთვიურად სპეციალური სამედიცინო მომვლელის ხარჯი 1180.00 ლარი. სარჩელის შეტანის დღიდან 2011 წლის 24 ნოემბრიდან 800.00 ლარის გადახდა. 21780
2015ი. ბ.№3/1988-14 05.02.2015. სასამართლოს გადაწყვეტილებაით დაკისრებული მოსარჩელეს მიერ სარჩელზე გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი 50 ლარის გადახდა50
2015ნ. ს№3 /923-14 18.11.2014 სასამართლოს გადაწყვეტილებაით დაკისრებული მოსარჩელეს მიერ სარჩელზე გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი 100.00 ლარის გადახდა100
2016ი.გყოველთვიურად სპეციალური სამედიცინო მომმვლელის მომსახურების ხარჯი 1180,00 ლარი და ყოველთვიურად სარჩოს სახით 800,00 ლარი.სულ1980ლარი 23760
2016ლ. ქ.სააღსრულებო ფურცელი № 2ბ/5636-14 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაეკისრა ლ. ქ. სასარგებლოდ ყოველთვიურად დარიცხული ხელფასის სახით 950 ლარის ანაზღაურება 2014 წლის 6 თებერვლიდან 2014 წლის 5 სექტემბრამდე.5344.18
2016დ. ლ.საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დავალიანება, ყოფილი დირექტორის დ. ლ. 2013 წლის თებერვლიდან 2013 წლის 25 ივლისამდე პერიოდის განაცდურის ანაზღაურება ყოველთვიურად 1550 ლარის ოდენობით, საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინებით. (6 თვე).7170.43
2016თ. გ.საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დავალიანება, თ. გ. სასარგებლოდ იძულებით განაცდური ხელფასის ანაზღაურება.12576
2016შპს "ალბიონი"№330310014564988 05Ю04Ю2016 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ასაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაეკისრა ვაუჩერული დაფინანსების ანაზღაურება 2011 წლის 06.09-დან 2011 წლის 24.12-მდე 9 700.00 ლარის და სახელმწიფო ბაჟის 291.00 ლარის ანაზღაურება. 9991
2017ი. გ.ყოველთვიურად სპეციალური სამედიცინო მომმვლელის მომსახურების ხარჯი 1180,00 ლარი და ყოველთვიურად სარჩოს სახით 800,00 ლარი. 21780
2017ქ. ზ. №2/20554-14 11.01.2017 სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაეკისრა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ სახელმწიფო ბაჟის 100 ლარის გადახდა,100
2017ნ. მ.№3/3507-14 07.11.2016 მოპასუხეებს:სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაეკისრა მოსარჩელე ნ. მ. სასარგებლოდ სულ 100.00 ლარის გადახდა. მ.შ.. თითოეულს 50-50 ლარის გადახდა.50
2017სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი№3/2031-14 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაეკისრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის სასარგებლოდ 135.00 ლარის და დაცვის პოლიციის მიერ გადახდილი სახელმწიფო ბაჟის 100 ლარის გადახდა. სულ გდასხდელი თანხა შეადგენს 235 ლარს235
2017გ. კ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქმე -№3/7446-15 19.11.2016 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს დაკისრა მოსარჩელე გ. კ. სასარგებლოდ მის მიერ გადახდილი სახელმწიფო ბაჟის 100.00 ლარის გადახდა. ''სააღსრულებო წარმოების შესახებ' საქრთველოს კანონის თანახმად აღსასრულებელი მოთხოვნის 2%-50 ლარი. სულ გადასახდელი თანხა შეადგენს 150.00 ლარს. თითოეულის გადასახდელია 75-75 ლარი.75
2018ფ. ბ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქმე №3/1883-16 03.01.20.10.2016 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაევალა ყოფილი დირექტორის ფ ბ სასარგებლოდ იძულებითი განაცდური ხელფასის ანაზღაურება მისი თანამდებობიდან განთავისუფლების დღიდან მის სამსახურში აღდგენამდე, შესაბამისი თანამდებობისათვის დადგენილი თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური ოდენობით. სულ საშემოსავლო გადასახადით გადასახდელი თანხა შეადგენს 28106.66 ლარს.22485.33