2013-2017 წლებში საქპატენტის წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ობიექტის საიდენტიფიკაციო ნომერიმოსარჩელემოპასუხედავის საგანისასამართლოპასუხისმგელობაანაზღაურებული თანხის ოდენობა
74551/3კომპანია „KIKO S.P.A“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციათბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული საქმეთა პალატასასაქონლო ნიშანზე „KIKO“ (N74551) საქმისწარმოების განახლება არსობრივი ექსპერტიზის
ეტაპიდან და ახალი გადაწყვეტილების გამოცემა
68001/3კომპანია „Abercrombie & Fitch Europe SA“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
65154/3ასოციაცია „მეოხი“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციათბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასასაქონლო ნიშანზე წმინდა ანდრიას ჯვარი „Cross of St. Andrea“ საქმისწარმოების განახლება არსობრივი ექსპერტიზის
ეტაპიდან და ახალი გადაწყვეტილების გამოცემა
65156/3შპს „პსპ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციათბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
64928/3
60863/3კომპანია „ MAN SE “საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობათბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშნს უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე
62764/3კომპანია ,,ვულფ ოილ კორპორეიშენ” (WOLF OIL CORPORATION)საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშნს უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე
71558/3კომპანია „ OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L. “საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშნს უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე
60956/3კომპანია „Japan Tobacco Inc.“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშნს უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე
67252/3კომპანია „ფონტერა ბრენდს ( სინგაპური ) პტე ლიმიტიდ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშნს უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე
68048/3შპს „ ჯი - ემ - პი “საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადებამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
68653 /3კომპანია „COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en Commandite par Actions“ საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
70162/3კომპანია „GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
71960/3შპს „ ჯეოსელი “საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციათბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული საქმეთა პალატასააპელაციო პალატას დაევალა ახალი გადაწყვეტილების გამოცემა
71960 /3შპს „ალიგატორი ი . ს . “საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
74427/3კომპანია „KIKO S.P.A.“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
78506/3სს ქებული კლიმატისაქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტის ბათილად ცნობა მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასააპელაციო პალატას დაევალა სააპელაციო საჩივრის განხილვა
9957/1თ.შ.საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტის ბათილად ცნობამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასაქპატენტს დაევალა საქმის წარმოების აღდგენა
8690 /1გ.ჭ.საქპატენტისაქპატენტის ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა და ქმედებისგანხორციელება , ზიანის ანაზღაურებასაქართველოს უზენაესი სასამართლოსაკასაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ;
საქპატენტს დაევალა განაცხადის ხელახალი განხილვა და საქმის გარემოებათა გამოკვლევის შედეგად ახალი ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა
67596/3კომპანია ე . ი . დიუ პონ ნემურ ენდ კომპანისაქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
62823/3 კომპანია „ბერლინ-ხემი აგ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციათბილისი საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
62824/3კომპანია „ბერლინ-ხემი აგ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციათბილისი საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
63973/3კომპანია „კოლექტივ ბრანდზ კოპერატიფ უ.ა“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
71925/3გიორგი ყვავილაშვილისაქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
71927/3გიორგი ყვავილაშვილისაქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
65404/3კომპანია „KAO KABUSHIKI KAISHA (Kao Corporation)“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
64928/3შპს „აგროჯორჯია.გ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
64929/3შპს „აგროჯორჯია.გ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
64922/3შპს „აგროჯორჯია.გ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
64923 /3შპს „აგროჯორჯია.გ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
64924/3შპს „აგროჯორჯია.გ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
64925/3შპს „აგროჯორჯია.გ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
64926/3შპს „აგროჯორჯია.გ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
64927/3შპს „აგროჯორჯია.გ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
64930/3შპს „აგროჯორჯია.გ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
64931/3შპს „აგროჯორჯია.გ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
65149/3შპს „აგროჯორჯია.გ“საქპატენტისაქპატენტის შესაბამისი აქტების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციამცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა; სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდა
რ. თსაქპატენტიბრძანების ბათილად ცნობა , სამსახურში აღდგენა , განაცდურის ანაზღაურებამცხეთის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიასარჩელი დაკმაყოფილდა სრულად; განაცდურის ანაზღაურება -12742.52