2016-2017 წლებში საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წელისასამართლო დავების ჩამონათვალიდავის საგანიდაკისრებული პასუხისმგებლობა
2016მოსარჩელე მხარე: შალვა ნათელაშვილი -საქართველოს ლეიბორისტული პარტიაქმედების განხორციელების დავალებასწავლების ცენტრს დაეკისრა მოსარჩელისთვის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30 და 31-ე მუხლების საფუძველზე 2014 წლის პირველი და მეორე კვარტლის დაფინანსების გადარიცხვა
2017მოსარჩელე მხარე: ფ/პ ელენე გვაზავაინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ქმედების განხორციელებასწავლების ცენტრს დაევალა: მოსარჩელის სასერტიფიკაციო გამოცდის შედეგად 24 ქულის განსაზღვრა; ელენე გვაზავას სახელზე საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატის გაცემა.