2013-2017 წლებში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nდავის საგანიდაკისრებული თანხა
1 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება ნ.გ. 985.39
2სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება შ.ბ, ქ.ხ. 1885.12
3 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება ნ.ა.546.76
4სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება ნ.ქ.576.52
5 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებათ.ა. და სხვანი38581.33
6 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება ნ.გ. და სხვანი2670.88
7 ხელშერკულებიდან წამოშობილი ვალდებულების ანაზღაურება შპს „ნ.ს.ს...“30390.69
8 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება ნ.დ.695.88
9 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება ნ.მ. და გ.ო.711.08
10 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება შ.ა; ვ.ჩ1517.59
11 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება ლ.გ. და სხვანი 2171.92
12 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება ე.ფ. 3112.92
13 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებაი.ჯ. 23160
14 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება - -მ.. კ... და სხვანი2092.77
15 ხელშერკულებიდან წამოშობილი ვალდებულების ანაზღაურება შპს „ა.ს.გ...“19886.64
16 სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება ა.კ, ლ.ს. და სხვანი - ლ.6988.55
17 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ქმედების განხორციელება ტ.ლ.
18 ქმედების განხორციელება ააიპ „ე.. 2..“
19 ქმედების განხორციელება ააიპ „ა.უ....“