გამოყენების წესები და პირობები

 

შესავალი

DataLab- შეიქმნა და იმართება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) მიერ. ამ პლატფორმის გამოყენებისას, უნდა ეთანხმებოდეთ შემდეგ პირობებსა და წესებს:

 

საავტორო უფლებები

პლატფორმის დიზაინი, ლოგო, ინფოგრაფიკები და შიგთავსი - გარდა პლატფორმაზე გამოქვეყნებული ღია მონაცემებისა წარმოადგენს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის ობიექტს და მათი გამოყენება დაუშვებელია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

 

ღია მონაცემების გამოყენების წესები

პლატფორმაზე ხელმოსაწვდომი საჯარო ინფორმაციით სარგებლობა, მარტივი ვიზუალიზაციების გაკეთება და მათი ჩამოტვირთვა/გამოყენება შეზღუდული არ არის. შესაბამისად, პლატფორმიდან აღებული მონაცემების გამოყენება არ მოითხოვს რაიმე ლიცენზიის, ნებართვის ან შეთანხმების არსებობას. თუმცა, აუცილებელია მონაცემების ან/და შექმნილი ვიზუალური გრაფიკების წყაროს მითითება. მაგალითად, შეგიძლიათ მიუთiთოთ, რომ მონაცემები მოპოვებულია პლატფორმიდან: www.datalab.ge

DataLab-დან ჩამოტვირთვის შემდეგ გადამუშავებული და წარმოებული მონაცემების სისწორეზე, სისრულესა და ხარისხის დაცვაზე პასუხისმგებლობას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) არ იღებს.

 

ლიცენზია

პლატფორმის არცერთი პროდუქტი ან მომსახურება არ შეიძლება ხელახლა შეიქმნას, გამოქვეყნდეს, გავრცელდეს ან მიეწოდოს ნებისმიერი გზით ან ფორმით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

 

დამატებით ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ:

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

ა. გრიბოედოვის ქუჩა 3, 0108 თბილისი, საქართველო

ტელ: +995 32 2 921514

ელფოსტა: info@idfi.ge