2013-2017 წლებში სოციალური მომსახურების სააგენტოს წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დავის საგანისაქმეების რაოდენობა
სახელმწიფო გასაცემლებით უზრუნველყოფა (მათ შორის, პენსიის, კომპენსაციის, სოციალური დახმარების დანიშვნა/გაცემა და სხვა)144
შრომითი დავა (სამუშაოზე აღდგენა, განაცდურის ანაზღაურება და სხვ)3
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არსებული საქმე5