ზიანის ანაზღაურებისა და შრომითი ურთიერთობებიდან გამომდინარე განხილული ადმინისტრაციული დავები: 2014-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შრომითი ურთიერთობებიდან გამომდინარე ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტების კანონიერების თაობაზეადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება-ზიანის ანაზღაურების თაობაზე
201417180
201513057
201615559
201716378