2013-2017 წლებში საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წელიდავი საგანიდაკისრებული პასუხისმგებლობა
20131999−2003 წლებში წარმოშობილი სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებისათვის განკუთვნილი თანხისა და ბინის ქირის დავალიანების ანაზღაურება.1265.44 ლარის გადახდევინება
20141999−2003 წლებში წარმოშობილი სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებისათვის განკუთვნილი თანხისა და ბინის ქირის დავალიანების ანაზღაურება.1265.44 ლარის გადახდევინება
20151999 წელს წარმოშობილი სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებისათვის განკუთვნილი თანხის დავალიანების ანაზღაურება.463.76 ლარის გადახდევინება
20151991 წლის დეკემბრის სახელფასო დავალიანებისა და სადეპუტატო დანამატის და მათი მიუღებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება; იძულებით გაცდენილი დროის (1992 წლის 1 იანვრიდან-1995 წლის ოქტომბრის ჩათვლით (46 თვის)) ხელფასისა და სადეპუტატო დანამატის და მათი მიუღებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება.თითოეული მოსარჩელის  (სულ 38 მოსარჩელე) სასარგებლოდ 432.00 ლარის გადახდევინება; 1000.00 ლარი − საადვოკატო მომსახურების ხარჯი.
20161999−2003 წლებში წარმოშობილი სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებისათვის განკუთვნილი თანხის დავალიანების ანაზღაურება.838.00 ლარის გადახდევინება.
20161991 წლის დეკემბრის სახელფასო დავალიანებისა და სადეპუტატო დანამატის და მათი მიუღებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება;  იძულებით გაცდენილი დროის (1992 წლის 1 იანვრიდან - 1995 წლის ოქტომბრის ჩათვლით (46 თვის)) ხელფასისა და სადეპუტატო დანამატის და მათი მიუღებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება.თითოეული მოსარჩელის (სულ 10 მოსარჩელე) სასარგებლოდ 501.32 ლარის გადახდევინება; 20.00 ლარი − საადვოკატო მომსახურების ხარჯი თითოეულ მოსარჩელეზე.
2017დავის საგანი: 1999−2003 წლებში წარმოშობილი სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებისათვის განკუთვნილი თანხის დავალიანების ანაზღაურება.838.00 ლარის გადახდევინება.
20171991 წლის დეკემბრის სახელფასო დავალიანებისა და სადეპუტატო დანამატის და მათი მიუღებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება; იძულებით გაცდენილი დროის (1992 წლის 1 იანვრიდან - 1995 წლის ოქტომბრის ჩათვლით (46 თვის)) ხელფასისა და სადეპუტატო დანამატით და მათი მიუღებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება.თითოეული მოსარჩელის (სულ 26 მოსარჩელე) სასარგებლოდ 476.00 ლარის გადახდევინება.