2013-2017 წლებში ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მოპასუხედავის საგანიდაკისრებული თანხაანაზღაურებული თანხა
ი.მ ანდრო მაჭავარიანი (2013წ.)პირგასამტეხლოს 82 193.84 ლარის გადახდა.სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და ფონდს დაეკისრა ი.მ. ანდრო მაჭავარიანის სასარგებლოდ - 11 437 ლარის, ასევე სახელმწიფო ბაჟის - 775 ლარის გადახდა.12 212 ლარი (11 437+ 775 ლარი)
სს თელასის სარჩელი (2014წ.)მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 20 306.94 ლარის ანაზღაურება.სარჩელი დაკმაყოფილდა და ფონდს დაეკისრა სს „თელასის“ სასარგებლოდ - 20 306.94 ლარის, ასევე სახელმწიფო ბაჟის - 609.2 ლარის გადახდა.20 916.14 ლარი (20 306.94 + 609.2ლარი)
შპს „ქუთაისის პურის მიმღების“ განცხადება (2017წ.)სააღსრულებლო ფურცელში დაშვებული უსწორობის გასწორება და უფლებამონაცვლის დადგენა („ქუთაისის პანსიონატ წყალწითელას უფლებამონაცვლედ ცნობილი სსიპ „ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის“ უფლებამონაცვლედ ფონდის განსაზღვრა).განცხადება დაკმაყოფილდა და „ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის“ უფლებამონაცვლედ განისაზღვრა ფონდი და შესაბამისად, დაეკისრა 15655.3 ლარის გადახდა განმცხადებლის სასარგებლოდ.15655.3 ლარი
სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სარჩელი (2018წ.) შესრულებული სამუშაოს ღირებულების - 47 680 ლარის ანაზღაურებასარჩელი დაკმაყოფილდა და ფონდს მოსარჩელის სასარგებლოდ დაეკისრა შესრულებული სამუშაოს ღირებულების - 47 680 ლარის, ასევე სახელმწიფო ბაჟის - 1430.4 ლარის გადახდა. 0 ლარი.