სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსავლის კლასიფიკაცია2016 წელი2017 წელი
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტი (14115)812373419946
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან (122329)61804236856023