ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ 2017 წელს საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მომსახურების სახეთანხა
მშენებლობის ნებართვის მოქმდების ვადის გაგრძელება8000
მშენებლობის ნებართვის გაცემა1000
საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით მშ3ენებლობის თაობაზე შეთანხმების გაცემა2650
სამრეწველო დანიშნულების ფეთწებადი მასალების გამოყენების ნებართვის გაცემა4600
შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღება12000
სპეციალისტის კონსულტაცია1500
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის რეგისტრაციის უწყევრივი რეესტრიდან ამონაწერის გაცემა20