ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსავალი20162017
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა57369732
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია (ბენეფიციარების კუთვნილი თანადაფინანსების თახნები)1523512979
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები04000