შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსავლები20162017
1.3.1 შემოსავლები საკუთრებიდან158305.37115808.22
1.3.2 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია4989111.975736661.77
1.3.3 სანქციები,ჯარიმები,საურავები00
1.3.4 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,გრანტების გარდა00
1.3.5 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები582.3941.6