ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსავლების კლასიფიკაციის მუხლი2016 წელი2017 წელი
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება397875.2377183.01
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან40279.438253.91