სახელმწიფო საშინაო ვალი - ფასიანი ქაღალდები: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ნაშთიდაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (6 თვიანი)248769.5259000
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (12 თვიანი)502824.4540000
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (2 წლიანი)1048816.11043151
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (5 წლიანი)1469338.51472498
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (10 წლიანი)496630.6492520
ობლიგაცია სებ-თვის240846240846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის152000152000