სახელმწიფო საშინაო ვალი - ფასიანი ქაღალდები: 2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ნაშთიდაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები)585048633000
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები)580721578898
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები)661461654522
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები)168575172520
ობლიგაცია სებ-თვის360846360846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის142000142000