სახელმწიფო საშინაო ვალი - ფასიანი ქაღალდები: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ნაშთიდაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (6 თვიანი)115877.2120000
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (12 თვიანი)447583.6480000
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (2 წლიანი)833933.7825000
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (5 წლიანი)1068063.61055502
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (10 წლიანი)352149.8352520
ობლიგაცია სებ-თვის280846280846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის152000152000