სახელმწიფო საშინაო ვალი - ფასიანი ქაღალდები: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ნაშთიდაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (6 თვიანი)115888120000
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (12 თვიანი)544670585000
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (2 წლიანი)702650699400
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (5 წლიანი)782696773502
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (10 წლიანი)249395252520
ობლიგაცია სებ-თვის320846320846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის147000147000