სახელმწიფო საშინაო ვალი - ფასიანი ქაღალდები: 2015

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ნაშთიდაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (12 თვიანი)381066409000
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (2 წლიანი)549825550784
საზაზინო ფასიანი ქაღალდები (5 წლიანი)553000554522
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (10 წლიანი)133531135000
ობლიგაცია სებ-თვის400846400846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის137000137000