ყივანახველას შემთხვევები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: 2010-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0-1 წ.1-4 წ.5-14 წ.15 წ.ზ.სულ
201027811349
20111794333
2012121847269346
20136328213115
2014522513595
201584374113175
20165926287120
2017125785225280
201814018316273559
201992995940290