2013-2017 წლებში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დავის საგანირაოდენობა
ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება 401
დევნილის სტატუსის აღდგენა 178
საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება 126
დევნილის სტატუსის მინიჭება 35
ადმინისტრაციული აქტის ბათილობა 22
მიუღებელი შემწეობის ანაზღაურება 12
ქულების მომატება 10
ქმედების განხორციელების დავალდებულება 9
სამსახურში აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება7
ქირის გადახდა 6
აქტის გამოცემის დავალდებულება 6
2008 წლის ომის კომპენსაცია 4
მონაცემთა ბაზაში მისამართის შეცვლა 4
კომპენსირებულთა სიიდან ამორიცხვა 3
კომუნალური მომსახურების გადახდა 2
მუდმივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურება 2
გამოსახლება 2
დისკრიმინაციული ქმედების აღკვეთა 1
ქონების თანამესაკუთრედ აღიარება 1