ინტერნეტის ბოლო გამოყენების განაწილება ასაკობრივი ჯგუფისა და გენდერულ ჭრილში (%) - 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

6-14 წლის15 წლის და უფროსი15-29 წლის30-59 წლის60 წლის და უფროსიკაცი ქალიქალაქი სოფელისულ
ბოლო 3 თვის განმავლობაში75.758.589.564.618.262.159.171.745.160.5
3 თვეზე მეტი ხნის წინ2.61.51.21.911.71.51.32.11.6
არასდროს21.6409.333.680.736.239.427.152.837.9