თვითმკვლელობის მცდელობის ფაქტები ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით: 2017-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ასაკობრივი კატეგორია201720182019 (იანვარი-ივნისი)
>18274925
18-25439029
26-45114192106
46-60409128
61-75253721
75+13189