2018 წელს მინისტრის და მისი მოადგილეებისათვის განსაზღვრული ყოველთვიური სარგოს ოდენობები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულებამინისტრიმინისტრის I მოადგილემინისტრის მოადგილე
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო625075007250
თავდაცვის სამინისტრო625075007250
შინაგან საქმეთა სამინისტრო625075007000
იუსტიციის სამინისტრო625069506720
საგარეო საქმეთა სამინისტრო625064005900
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო625062006000
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო625061006000
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო625059505650
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო625059505650
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო625059505830
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო625059005440
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო625049204540
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 62504650-