მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20162017
საპროცენტო შემოსავალი გაცემული სესხებიდან57869156999483
ჯარიმების სახით მიღებული შემოსავლები923917091
ბანკში განთავსებული დეპოზიტებიდან მიღებული სარგებელი38407244399349
ტენდერებში მონაწილეობის საფასური627819256
შპს steget-ის მიერ უსასყიდლოდ გადმოცემული ძირითადი აქტივები63815
თბილისი მეტროს ხაზი 2 -ის მიერ უსასყიდლოდ გადმოცემული აქტივები95713
საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში დარიცხული ჯარიმები9332
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები438496