შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის 2017 წლის სარესტორნო მომსახურების ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

adgiliTariRidafinansebis wyaroRirebuleba (lari)
2017 wlis 28 seqtembers stumrebi (3 stumari) uzrunvelyo restornis momsaxurebiT q.baTumi, sastumro `Seraton baTumi~-Si (warmomadenlobiTi xarji)28.09.2017sakuTari Semosavlebi194
2017 wlis 29 seqtembers stumrebi (6 stumari) uzrunvelyo restornis momsaxurebiT q.baTumi, restorani `terasa askaneli~ (warmomadenlobiTi xarji)29.09.2017sakuTari Semosavlebi546.7
2017 wlis 30 seqtembers stumrebi uzrunvelyo restornis momsaxurebiT qSekveTili, sastumro `paragraf SekveTili" (warmomadenlobiTi xarji)30.09.2017sakuTari Semosavlebi1337.53
2017 wlis 2 oqtombers stumrebi (6 stumari) uzrunvelyo restornis momsaxurebiT q.baTumi, sastumro `Seraton baTumi~-Si (warmomadenlobiTi xarji)2.10.2017sakuTari Semosavlebi365
2017 wlis 6 oqtombers stumrebi (6 stumari) uzrunvelyo restornis momsaxurebiT q.baTumi, restorani `terasa askaneli~ (warmomadenlobiTi xarji)6.10.2017sakuTari Semosavlebi270.05