ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად წარდგენილ პირთა სტატისტიკა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წარდგენილი 17 წლამდეწარდგენილი 17-24წარდგენილი 25-44წარდგენილი 45-60წარდგენილი 60-ს ზევითდადებითი შედეგის მქონე 17 წლამდედადებითი შედეგის მქონე 17-24დადებითი შედეგის მქონე 25-44დადებითი შედეგის მქონე 45-60დადებითი შედეგის მქონე 60-ს ზევით
თბილისი2992227236134216690183940919
იმერეთი4148424167171872771005
აჭარა412743711912-74223585
კახეთი896253944355168531
გურია6902819112558158422
სამეგრელო1024183230531418262921414
სამცხე-ჯავახეთი523132399249815966-
ქვემო ქართლი1011847611010997278611
შიდა ქართლი1184612171241120355814