მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების რაოდენობა სარეიტინგო ქულისა და რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

არ აღემატება 30000_ს 30001_57000 57001_60000 60001_65000 65001-7000070001_100000 100001-200000 მეტია 200000_ზე
ქ. თბილისი 15323109411417251616027786162592129
გურია 954218631161838227467846919
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 1097331548285236313011584188
კახეთი 3352653097716349607126136941271
იმერეთი 3493922313942472167310741249442266
მცხეთა-მთიანეთი 1107276140272940922453278259
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 44658180109618939355158116831341
სამცხე-ჯავახეთი 6741484204425352211261641213
ქვემო ქართლი 34346247969158398346267590818
შიდა ქართლი 2584664994717651026594310338801
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 1963378258010185883779142912047
ზემო აფხაზეთი 152--1--