თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები10130.1890311719.2298711923.999
ხარჯები6380.448247197.00748042.803
არაფინანსური აქტივების ცვლილება5024.758053699.011536642.4678
მთლიანი სალდო-1275.01726823.21094-2761.2718
ფინანსური აქტივების ცვლილება-1338.72526729.97094-2885.0998
ვალდებულებების ცვლილება-63.708-93.24-123.828
ბალანსი000
შემოსულობები10154.5351411767.2618411971.999
გადასახდელები11493.260411037.290914857.0988
ნაშთის ცვლილება-1338.72526729.97094-2885.0998