ვიზუალიზაცია

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პაციენტების სამედიცინო მომსახურების ხარჯები

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე გაწეული ხარჯები: 2014-2017 წლები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე გაცემული მართვის მოწმობები და სატრანსპორტო საშუალებების საცნობი ნიშნები

საქართველოში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სტატისტიკა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმების სტატისტიკა

თავშესაფრის მაძიებლები საქართველოში: 2012-2017 წლები

საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების სტატისტიკა 2013-2016 წლებში

საქართველოში საპატრულო პოლიციის საჯარიმო პოლიტიკა 2013-2016 წლებში

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირთა რუკა