ვიზუალიზაცია

ხე-ტყის უკანონო ჭრა

უსახლკარო მოსახლეობის რაოდენობა

ნარკოდამოკიდებულთა რეაბილიტაციის ხარჯები

ნარკოტიკული შემოწმება: 2014-2017

ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებული სტატისტიკის ანალიზი

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პაციენტების სამედიცინო მომსახურების ხარჯები

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე გაწეული ხარჯები: 2014-2017 წლები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე გაცემული მართვის მოწმობები და სატრანსპორტო საშუალებების საცნობი ნიშნები

საქართველოში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სტატისტიკა