სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების რეესტრი: 2013

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

#თარიღი ნომერირეკომენდაციის არსირეკომენდაციის ადრესატიმიღებული პასუხი
12013-09-03 00:00:004407/04-8/1682-13,1682-12/1რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს უზნაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს და მოითხოვა გარკვეული ფაქტობრივი მონაცემების გათვალისწინება იმ პირის საქმეში, რომელიც ექვემდებარებოდა ექსტრადიციას და რომლის საქმეც იხილებოდა უზენაეს სასამართლოში. საქართველოს უზენაესი სასამართლოსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ რეკომენდაცია გადაეცემოდა იმ სასამართლო შემადგენლობას, რომელიც იხილავდა საქმეს. ამავდროულად მოხდებოდა იმ ფაქტის გათვალისწინება, რომელიც დაკავშირებული იყო პატიმრის მიმართ შესაძლო არასათანადო მოპრობას აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში.
22013-12-30 00:00:001900-01-09 00:00:00რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და მოითხოვა იმ აქტის კანონიერების შესწავლა, რომლითაც ერთ-ერთ კომპანიას გადაეცა ლიცენზია საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით. კერძოდ ამ კომპანიიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი საქმიანობდა ადმინისტრაციულ ორგანოში.საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ რეკომენდაცია შესრულდა, რადგან მასში მითითებული ფაქტობრივი გარემოებები ცნობილი არ იყო აქტის გამოცემისას თავის დროზე.
32013-12-30 00:00:0004-15.3211რეკომენდაციით მიმართა თბილისის მერიის სსიპს და მოითხოვა უკანონოდ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის გაუქმება. არგუმენტაცია ემყარებოდა იმ ფააქტს, რომ არ მომხდარა იმ პირთა პროცესში ჩართულობა, რომელთა კანონიერ ინტერესებზეც ახდენდა გადაწყვეტილება გავლენას. ქალაქ თბილისის მერიასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ რეკომენდაცია ვერ შესრულდებოდა, რადგან აქტის - ნებართვის - გამოცემა მოახდინა მერიისა და კულტურის სამინისტროს ეგიდით მოქმედმა საერთო კომისიამ და რომელმაც დაადგინა, რომ არანაირი სამართლებრივი სიკეთის ხელყოფა არ ხდებოდა განმცხადებელთა მიმართ.
42013-12-26 00:00:00934/03-2რეკომენდაციით მიმართა სასჯელაღსრულების სამინისტროს და მოითხოვა სამსახურეობრივი შემოწმების განხორციელება პატიმრის მიმართ განხორციელებული არასათანადო მოპყრობის ფაქტთან დაკავშირებით. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროსამინისტროდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია და მასალები გადაიგზავნა საქართველოს პროკურატურაში მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე დასართავად.
52013-09-03 00:00:004408/04-8/1682-13,1682-13/1რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა ექსდრადირების პროცედურების განხორციელებისას ბრალდებულის უფლებების დაცვამთავარი პროკურატურასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ იუსტიციის მინისტრი მოახდენდა იმ საკითხებზე მსჯელობას, რომელიც აღნიშნული იყო რეკომენდაციაში, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას.
62013-09-19 00:00:0004-8/1280რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და მოითხოვა პოლიციელთა მიერ განხორციელებულ სავარაუდო უკანონო ქმედებათა გამოძიების პროკურატურისთვის ქვემდებარეობით გადაცემა. შინაგან საქმეთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ რეკომენდაციაში მოყვანილი სისხლის სამართლის საქმე გადაეცა გამოსაძიებლად პროკურატურას. რაც შეეხება დანარჩენ შემთხვევებს, საქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ ზოგადად პროკურორის ზედამხედველობით ხდება საქმეების გამოძიება.
72013-09-13 00:00:004514/04-5/0284-12,0284-12/1რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შემოსავლების სამსახურს და მოითხოვა კანონსაწინააღმდეგო აქტის გაუქმება.შემოსავლების სამსახურისაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ საქართველოს შემოსავლების სამსახურის მიერ არ დაკმაყოფილდა საგადასახადო მოთხოვნაზე საჩივარი. ასევე საჩივარი არ დაკმაყოფილდა ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოს მიერ.
82013-09-13 00:00:004513/04-11/2953-12რეკომენდაციით მიმართა ეკონომიკის სამინისტროს და მოითხოვა ერთ-ერთ სსიპ-ში დასაქმებული პირის უკანონო გათავისუფლება და საშიში საწარმოო ობიექტების კონტროლთან დაკავშირებით ნორმატიული აქტების პროექტის მომზადება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ განმცხადებლის თანამდებობაზე აღდგენა შეუძლებელი იყო და რომ მისი გათავისუფლება განხორციელდა კანონიერად. რაც შეეხება ტექნიკურ ზედამხედველობას, საქართველოს სახალხო დამცელს ეცნობა, რომ პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით გდგინდებოდა ტექნიკური ზედამხედველობის წესები, რადგან ამ სფეროში სისტემური ცვლილებები განხორციელდა და ახალი რეგულაცია დადგინდა.
92013-11-18 00:00:001900-02-06 00:00:00რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა გამოძიების დაწყება სამართალთამრღვევთა მიმართ განხორციელებულ შესაძლო ქმედებებზე. მთავარი პროკურატურაპასუხი არ მოსულა
102013-09-26 00:00:0004-8/1521რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და მოითხოვა პოლიციელის მხრიდან დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება იმ სამართადმცავი ორგანოს წარმომადგენლისთვის, რომელმაც არ შეუშვა სახალხო დამცველის რწმუნებული პატიმართანშინაგან საქმეთა სამინისტროშინაგან საქმეთა სამინისტროდან საქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ პოლიციის თანამშრომელს მიმართეს სარეკომენდაციო ბარათით.
112013-09-27 00:00:004582/04-8/0100-13/3,0100-13/5,0100-13/6,010013/7.0100-13/8რეკომენდაციით მიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრს და მოითხოვა პასუხისმგებლობის დაკისრება იმ პირთა მიმართ, რომელთა მხრიდანაც სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა კანონდარღვევებს საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების დროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროშსს-დან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ არ გამოვლინდა კანონდარღვევის შემთხვევები.
122013-11-25 00:00:004779/04-8/1622-13რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა განმცხადებლის ქონებაზე შეფარდებული ყადაღის გაუქმება, რადგან დიდი ხნის განმავლობაში ხდებოდა ამ საპროცესო მოქმედების გამოყენება და პირის უფლება დიდი ხნის განმავლობაში იზღუდებოდა. მთავარი პროკურატურასაქართველოს მთავარი პროკურატურიდან ეცნობა სახალხო დამცველის აპარატს, რომ არ ხდებოდა გამოძიების გაჭიანურება და რომ საქმეზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების თხოვნის წერილი გადაეგზავნა საფრანგეთის შესაბამის უწყებებს და რომ ელოდებოდნენ შესაბამის გადაწყვეტილებას.
132013-12-18 00:00:004805/04-8/0100-13/3,0100-13/5,0100-13/6,010013/7.0100-13/8რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა გამოძიების დაწყება გამომძიებლის მიერ განხორციელებულ შესაძლო უკანონო ქმედების გამომთავარი პროკურატურასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არ არსებობდა დანაშაულის ნიშნები, რადგან პირადი ცხოვრების უფლების შეზღუდვა არ განუხორციელებია გამომძიებელს.
142013-11-06 00:00:001900-02-21 00:00:00რეკომენდაციით მიმართა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს და მოითხოვა განმცხადებლის საცხოვრებლით უზრუნველყოფასაგარეჯოს მუნიციპალიტეტისაგარეჯოს მუნიციპალიტეტიდან საქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ ალტერნატიული ფართი შესთავაზეს განმცახდებელს, რაზეც მან უარი განაცხადა.
152013-11-05 00:00:004741/01/1019-13,1019-13/1, 1209-13, 1341-13, 2940-12, 2940-12/1რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავრობას და მოითხოვა სახელმწიფო კომპენსაციის გაანგარიშების ახლებური წესის გავრცელება იმ პირთა მიმართ, რომლებიც 2010 წლამდე იყვნენ გათავისუფლებულებულები სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან. საქართველოს მთავრობასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ რეკომენდაცია გადაეგზავნა სხვადასხვა სამინისტროებს. სასჯელაღსრულების სამინისტროდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ სამინისტრომ მოამზადა კანონპროექტი და მთავრობის მიერ მოხდა მისი ინიცირება.
162013-12-30 00:00:0004-11./3210რეკომენდაციით მიმართა ფოთის მერს და მოითხოვა უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომლის თანამდებობაზე აღდგენა. ფოთის მუნიციპალიტეტისაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მისი გათვისუფლება მოხდა კანონის დაცვით და რომ მისი აღდგენა ვერ მოხდებოდა.
172013-12-24 00:00:004826/04-10/0960-12რეკომენდაციით მიმართა ქალაქ თბილისის მერიას და მოითხოვა განმცხადებლის საკუთრებაში გამავალი მილსადენის შეკეთება.ქალაქ თბილისის მერიასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით წერილით მიმართეს კომპანია "ვოთერ ენდ პაუერს".
182013-10-01 00:00:004605/04-11/2549-12რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მოითხოვა ალტერნატიულ სამხედრო სამსახურში გაწვევის სახელმწიფო კომისიის მიერ კანონიერი გადაწყვეტილების მიღება იეჰოვას მოწმეების საქმეზე. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ დაკმაყოფილდა საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია.
192013-10-02 00:00:001900-03-12 00:00:00რეკომენდაციით მიმართა ქუთაისის მუნიციპალიტეტს და მოითხოვა განმცხადებლის საცხოვრებლით უზრუნველყოფაქუთაისის მუნიციპალიტეტისაქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ განმცხადებელს შეთავაზეს საცხოვრებელი ფართი, რაზეც მან უარი თქვა.
202013-09-30 00:00:004597/04-11/1743-13,1743-13/1რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავრობას და მოითხოვა ახალგორის მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენარჩუნებისთვის აუცილებელი ფინანსების გამოყოფა.საქართველოს მთავრობასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ სკოლამდელი აზრდის საკითხი წყდება თვითმართველობის მიერ თავად იმ საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში, რომლებსაც მუნიციპალიტეტი იღებს ცენტრალრი ბიუჯეტიდან.
212013-10-23 00:00:004691/04-12/1229-13რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და მოითხოვა საკანონმდებლო ღონისძიებების გამოყენება იმ პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველსაყოფად, რომლებიც 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალდნენ.საქართველოს პარლამენტიპასუხი არ მოსულა
222013-10-23 00:00:004692/04-12/1229-13რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და მოითხოვა საკანონმდებლო ღონისძიებების გამოყენება იმ პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველსაყოფად, რომლებიც 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალდნენ.საქართველოს მთავრობასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი იყო შეღავათები და აქედან გამომდინარე მიზანშეწონად არ იქნა მიჩნეული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება.
232013-10-16 00:00:0004-9./1896 რეკომენდაციით მიმართა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს და მოითხოვა განმცხადებლის საცხოვრებლით უზრუნველყოფალაგოდეხის მუნიციპალიტეტისაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ ვერ მოხდებოდა მოთხოვნილი რეკომენდაციის შესრულება ფინანსების არარსებობის გამო.
242013-10-07 00:00:004627/04-11/1650-13რეკომენდაციით მიმართა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს და მოითხოვა განმცხადებლის თანამდებობაზე აღდგენასაგარეჯოს მუნიციპალიტეტისაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება, რომლის ფარგლებშიც განმცხადებელი ერთი და იგივე ბრძანებით აღადგინეს დაკავებულ თანამდებობაზე და იმავდროულად გაათავისუფლეს.
252013-10-08 00:00:0004-9/1725საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს განსახლების სამინისტროს და მოითხოვა განმცხადებლის საცხოვრებლით უზრუნველყოფასაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და დევნილთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე ვერ მოხდებოდა განმცხადებელთა დამატებითი დაკმაყოფილება, რადგან მათ ოჯახს უკვე ჰქონდა გადაცემული კერძო საკუთრებაში ქონება.
262013-09-26 00:00:0004-11/1522საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავრობას და მოითხოვა სოფელ ალექსეევკაში ჩასახლებული ეკომიგრანტებისთვის საძოვრების გამოყოფის უზრუნველყოფა, რათა მათ შეძლებოდათ მეცხოველეობით საქმიანობა. საქართველოს მთავრობასაქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია გადაეგზავნა ლტოლვილთა სამინისტროს, რომელმაც შუამდგომლობით მიმართა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს. თავის მხრივ მუნიციპალიტეტმა აცნობა სახალხო დამცველის აპარატს, რომ მიწები ეკუთვნობდა ეკონომიკის სამინისტროს და იგი იყო უფლებამოსილი გაესხვისებინა კერძო პირებზე.
272013-11-18 00:00:0004-11./2336საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და მოითხოვა თანამდებობიდან უკანონოდ გათავისუფლებული პირის თანამდებობაზე აღდგენა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ რეკომენდაცია გადაეგზავნა სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურსცენტრს. შემდგომი რეაგირების შესახებ გადაწყუვეტილება არ მიუღია საქართველოს სახალხო დამცველმს.
282013-10-30 00:00:0004-6./2067საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა მთავარ პროკურორს და მოითხოვა გამოძიების დაწყება პოლიციელა მხრიდან განხორციელებულ უკანონო ქმედებათა გამო.მთავარი პროკურატურასახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ დაიწყონ გამოძიება და მიეწოდა ინფორმაცია განხორციელებულ მოქმედებათა შესახებ
292013-12-03 00:00:0004-3/.2580საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ქალაქ რუსთავის მერს და მოითხოვა განმცხადებლის მიმართ კანონშსაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. რეკომენდაციაში მოყვანილი ფაქტების მიხედვით, განმცხადებელს არ ეძლეოდა საშუალება მიეღო მშენებლობის ნებართვაქალაქ რუსთავის მერიარუსთავის მერიის მიერ საქართველოს სახალხო დამცველის მიმართ გადმოგზავნილი წერილით უარი ეთქვა რეკომენდაციის დაკმაყოფილებაზე, რადგან მეზობელ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ იქნა შეტანილი შესაბამისი საჩივარი მშენებლობის ნებართვის გაუცემლობის მოთხოვნით.
302013-10-07 00:00:004625/04-5/0136-13,0225-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და მოითხოვა უკანონოდ გათავისუფლებულ თანამშრომელთა თანამდებობაზე აღდგენა და კანონშესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება.შინაგან საქმეთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ საკითხი შეისწავლა გენერალურმა ინსპექციამ და არ დადასტურდა კანონდარღვევის ფაქტი, რომელიც გათავისუფლებულ თანამდებობის პირთა აღდგენის საფუძველი იქნებოდა.
312013-09-24 00:00:004550/04-5/1606-11საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა შემოსავლების სამსახურს და მოითხოვა განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი იურიდიული პირისთვის უკანონოდ დარიცხული სანქციის კანონიერების შესწავლა და კანონშესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებაშემოსავლების სამსახურისაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მიმდინარეობდა განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი ორგანიზაციისთვის დარიცხული გადასახადის კორექტირება შესაბამის საქმეზე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე.
322013-09-13 00:00:004518/04-3/0910-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შსს მინისტრს და მოითხოვა თანამდებობიდან უკანონოდ გათვისუფლებული მოხელის თანამდებობაზე აღდგენაშინაგან საქმეთა სამინისტროსაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდანს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ გენერალური ინსპექციის დასკვნის საფუძველზე მოხდა მოხელის გათავისუფლება და არ არსებობდა ამ დასკვნის შეცვლის საფუძველი და შესაბამისი მტკიცებულებით შესაძლებელი იყო ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო სამართალწარმოების განახლება
332013-09-24 00:00:0004-3/.1468საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს და მოითხოვა უკანონოდ გათავისუფლებული საჯარო მოხელის საკითხის განხილვა და კანონშესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებალაგოდეხის მუნიციპალიტეტილაგოდეხის მუნიციპალიტეტიდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ გათავისუფლება მოხდა კანონიერად და არ არსებობდა ბრძანების გაუქმების საფუძველი.
342013-09-18 00:00:004527/04-5/1190-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შსს მინისტრს და მოითხოვა თანამდებობიდან უკანონოდ გათვისუფლებული მოხელის თანამდებობაზე აღდგენა, რადგან დარღვეული იყო შესაბამისი პროცედურებიშინაგან საქმეთა სამინისტროსაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდანს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ გენერალური ინსპექციის დასკვნის საფუძველზე მოხდა მოხელის გათავისუფლება და არ არსებობდა ამ დასკვნის შეცვლის საფუძველი და შესაბამისი მტკიცებულებით შესაძლებელი იყო ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო სამართალწარმოების განახლება
352013-12-31 00:00:0004-4/.3251საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ქალაქ თბილისის მერს და მოითხოვა მოქალაქის თავშესაფრით უზრუნველყოფაქალაქ თბილისის მერიამერიიდან სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი რამდენჯერმე იყო მისული უსახლკარო პირის სანახავად, მაგრამ მისი იდენტიფიცირება ვერ მოხდა.
362013-10-07 00:00:0004-4/.1702საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა განსახლების სამინისტროს და მოითხოვა დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფასაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და დევნილთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მიეცემოდა განმცხადებელის ოჯახს აპლიკაციის შევსების შესაძლებლობა ბინის მისაღებად
372013-11-22 00:00:00835/04-1საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა განსახლების სამინისტროს და მოითხოვა დევნილთა ალტერნატიული საცხოვრებლით უზრუნველყოფასაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და დევნილთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ შეუძლებელი იყო განმცახდებელთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება
382013-12-31 00:00:004835/04-15/0930-11.0930-11/1საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ბათუმის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიას და მოითხოვა სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და საკუთრების აღიარება განმცხადებლისთვისბათუმის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაპასუხი არ მოსულა
392013-12-13 00:00:0004-3/.2833საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრს და მოითხოვა თანამდებობიდან გათავისუფლებული შსს-ს საჯარო მოხელის საკითხის კანონიერების შესწავლა და კანონშესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებაშინაგან საქმეთა სამინისტროპასუხი არ მოსულა
402013-10-07 00:00:004626/04-15/1171-19/1საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს იუსტიციის მინისტრს და მოითხოვა "საჯარო რეესტრის შესახებ" ინსტრუქციის დამტკიცების მინისტრის ბრძანებაში დამატებების შეტანაიუსტიციის სამინისტროპასუხი არ მოსულა
412013-11-20 00:00:001900-05-19 00:00:00საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურატურას და მოითხოვა გამოძიების დაწყება ჟურნალისტის მიმართ განხორციელებული ქმედების გამო სსკ-ის 154-ე მუხლით გათვალისწინებული ნიშნებით.მთავარი პროკურატურასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ ქმედება არ შეიცავდა დანაშაულის ნიშნებს.
422013-12-10 00:00:0011/2711.საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა გამოძიების დაწყება პოლიციელის მხრიდან განხორციელებული შესაძლო უკანონო ქმედების გამომთავარი პროკურატურასაქრთველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ გამოძიება დაიწყო აღნიშნული ფაქტის გარშემო რეკომენდაციის გაგზავნამდე
432013-12-24 00:00:0011-1/3008.საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა გამოძიების დაწყება პოლიციელის მხრიდან განხორციელებული შესაძლო უკანონო ქმედების გამომთავარი პროკურატურასაქრთველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ გამოძიება დაიწყო აღნიშნული ფაქტის გარშემო.
442013-12-30 00:00:0011-3/3212.საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა გამოძიების დაწყება პოლიციელის მხრიდან განხორციელებული შესაძლო უკანონო ქმედების გამომთავარი პროკურატურასაქრთველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ გამოძიება დაიწყო აღნიშნული ფაქტის გარშემო.
452013-12-03 00:00:0010/2585.საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და მოითხოვა ბავშვთა უფლებათა კონვენციის მესამე დამატებითი ოქმის ხელმოწერისა და რაფიცირებისთვის საჭირო პროცედურების დაწყებასაქართველოს პარლამენტიპასუხი არ მოსულა, მაგრამ საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი მიწვეულ იქნა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე, სადაც მხარი დაუჭირეს რეკომენდაციის არსს.
462013-10-02 00:00:0010-1/1635საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ჯანდაცვის სამინისტროს და მოითხოვა სოციალურად დაუცველი ოჯახის მცირეწლოვანი წევრების სამედიცინო შემოწმება და მათი საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფასაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა ყველა იმ სამედიცინო ღონისძიებების შესახებ, რომელსაც ახორციელებს სამინისტრო განმცხადებლისა და მისი შვილების მკურნალობის და გამოკვლევების უზრუნველსაყოფად. ამავდროულად აღინიშნა, რომ განმცხადებელი უარს აცხადებს თავშესაფარში გადასვლაზე.
472013-12-24 00:00:0004-12/3007.საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და მოითხოვა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება მოსამართლისთვის, რომელმაც მოახდინა სამართალწარმოების გაჭიანურება მიზეზ გარეშეიუსტიციის უმაღლესი საბჭოსაქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ მოხდა საკითხის შესწავლა, მაგრამ არ დაიწყო დისციპლინური სამართალწარმოება ქმედების შემადგენლობის ნიშნების არარსებობის გამო
482013-09-27 00:00:004593/04-8/2768-12, 2768-12/2, 2768-12/3, 2768-12/25, 2768-12/26საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და მოითხოვა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება მოსამართლისთვის, რომელმაც დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება გამოიტანა საპროცესო ვადების შესახებიუსტიციის უმაღლესი საბჭოსაქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ მოხდა საკითხის შესწავლა, მაგრამ არ დაიწყო დისციპლინური სამართალწარმოება ქმედების შემადგენლობის ნიშნების არარსებობის გამო
492013-12-13 00:00:0004-12/2839.საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და მოითხოვა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება მოსამართლისთვის, რომელმაც დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება გამოიტანა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსაქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ მოხდა საკითხის შესწავლა, მაგრამ არ დაიწყო დისციპლინური სამართალწარმოება ქმედების შემადგენლობის ნიშნების არარსებობის გამო
502013-12-16 00:00:00894/03-5საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა სასჯელაღსრულების სამინისტროს და მოითხოვა პატიმრობის პირობების - ბუნებრივი ჰაერის მიწოდების - უზრუნველყოფა #7 დაწესებულებაშისასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროპასუხი არ მოსულა
512013-12-26 00:00:00933/03-2.საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა მთავარ პროკურორს და მოითხოვა გამოძიების დაწყება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შესახებ, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაშიმთავარი პროკურატურასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ რეკომენადციის შესაბამისად დაიწყო გამოძიება.
522013-10-18 00:00:00771/03.საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შსს მინისტრს და მოითხოვა პასუხისმგებლობის დაკისრება შსს იმ პირებისთვის, რომლებმაც ხელი შეუშალეს სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს საგარეჯოს სამმართველოში მოვალეობის შესრულებაშიშინაგან საქმეთა სამინისტროსაქართველოს შსს-დან ეცნობა სახალხო დამცველის აპარატს, რომ სარეკომენდაციო ბარათი გამოყენებულ იქნა პოლიციელთა მიმართ
532013-12-16 00:00:00895/03საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს სასჯელაღსრულების სამინისტროს და მოითხოვა სამედიცინო შემოწმების ჩატარება იმ პატიმრის მიმართ მიმდინარე სამართალწარმოებაში, რომლის მიმართაც განხორციელება სავარაუდო არასათანადო მოპყრობასასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროპასუხი არ მოსულა
542013-09-03 00:00:004409/04-8/1181-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვა განმცხადებლის საქმის გონივრულ პერიოდში საქმის განხილვის უფლების რეალიზება. თბილისის საქალაქო სასამართლოპასუხი არ მოსულა
552013-08-30 00:00:00669/04საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს და მოითხოვა "იძულებით გაუჩინარებისგან ყველა პირთა დაცვის შესახებ" საერთაშორისო ხელშეკრულების რატიფიცირების დასაწყებად პროცედურების წარმოება.საქართველოს პრეზიდენტისაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ რეკომენდაცია გადაეცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი პროცედურების დასაწყებად.
562013-08-30 00:00:004354/04-5/1606-11საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და მოითხოვა კანონშესაბამისი რეაგირება ეკონომიკის სამინისტროს მიერ განხორციელებულ იმ ქმედბასთან დაკავშირებით, რომელიც უკანონო იყო და ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ განხორციელდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსამინისტროდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ სამინისტრომ და განცმხადებელმა მიმართეს სასამართლოს ერთობლივად და მოითხოვეს გადაწყვეტილების გადასინჯვა ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო.
572013-08-27 00:00:0004-10/988საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მოითხოვა იმ პირთა შესახლება საცხოვრებელ სახლებში, რომლებიც შეირჩნენ შესაბამისი კრიტერიუმების საფუძველზე და ეკუთვნოდათ ბინები. აღნიშნულ სახლებში ცხოვრობენ სხვა სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებმაც თვითნებურად დაიკავეს აღნიშნული.ქალაქ თბილისის მერიასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მერია ახორციელებს ყველაფერს ამ პირთა შესასახლებლად, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ არ ხდება გადაწყვეტილების მიღება თვითნებურად შეჭრილ პირთა გამოსახლების შესახებ. ამასთან მერია გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ უზრუნველყოფს ბინის ქირის გადახდას იმ პირთათვის, რომლებიც შესახლებულები არიან უკანონოდ, თუ ისინი დატოვებენ სახლებს.
582013-08-27 00:00:0004-13/989საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მოითხოვა განმცხადებლის - შშმპ პირის - სადაზღვევო პოლისით გაუთვალისწინებელი სერვისით სარგებლობის უზრუნველყოფა. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მიმდინარეობდა იმ სადაზღვეო პროგრამების ნაკლოვანებების შესწავლა სამუშაო ჯგუფის მიერ. ამავდროულად რეფერალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში მოქმედებდა ინდივიდუალური განაცხადების განხილვის პროცედურა, რომელიც აბალანსებდა შესაძლო ხარვეზს, რომელიც სადაზღვეო პროგრამასთან იყო კავშირში. ამავდროულად სამინისტრო გამოთქვა დამატებითი ინფორმაციის მიღების სურვილი.
592013-08-27 00:00:0004-13/987საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავრობას და შემდგომ აღნიშნული დაეწერა ჯანდაცვის სამინისტროს. რეკომენდაციის მიხედვით 2012 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს მთავრობის #440 დადგენილების პირველი მუხლის მესამე პუნქის ძალაში შესვლის შედეგად დაირღვა გარკვეულ პირთა ჯანდაცვის უფლება და აღნიშნულიდან გამომდინარე აუცილებელი იყო შესაბამისი თანხების გამოყოფა, რათა პრობლემა აღმოფხვრილიყო. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.სამინისტროდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ "რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში დაკმაყოფილებულ იქნა განმცხადებლისთვის ფულადი ანაზღაურების საკითხი და ამავდროულად იგი იყო ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამის ბენეფიციარი.
602013-08-23 00:00:003415/04-5/1806-11საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა თბილისის მერს და მოითხოვა თბილისის ერთ-ერთ ქუჩაზე არსებული საგზაო ნიშნის მოდიფიცირება იმგვარად, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უფრო გასაგები ყოფილიყო მასზე დატანილი მოთხოვნა. ამ ნიშნის მოქმედების ფარგლებში რამდენჯერმე დაჯარიმდნენ მოქალაქეები შესაბამისი ვიდეოთვალზე დაფიქსირების გზით. ქალაქ თბილისის მერიაქალაქ თბილისის მერიიდან საქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ ვიდეოთვალის დემონტაჟი განხორციელდა და დანარჩენ შემთხვევაში საგზაო ნიშნები არსებულ სტანდარტებს სრულად შეესაბამებოდნენ.
612013-08-23 00:00:004299/04-3/0139-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ქალაქ თბილისის მერიას და მოითხოვა უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომლის აღდგენა და შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის გაუქმება. ქალაქ თბილისის მერიასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ ადგილი არ ჰქონია საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევას,
622013-08-16 00:00:004240/04-11/1675-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და მოითხოვა განმცხადებლის დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით ღონისძიებების განხორციელება. რეკომენდაციის მიხედვით, განმცხადებლის თანამდებობაზე არ დანიშვნისას დაირღვა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ უნივერსიტის მიერ არ იქნა დარღვეული განმცხადებლის უფლება და რომ საკითხი განიხილა სასამართლომ და მან გაიზიარა უნივერსიტეტის პოზიცია.
632013-08-14 00:00:00647/03საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა სასჯელაღსრულების სამინისტროს და მოითხოვა მინისტრისგან უკანონოდ დამონტაჟებული კამერების ამოღების უზრუნველყოფა და მსჯავრდებულთა შეუზღუდავი კომუნიკაცია სახალხო დამცვლის აპარატთან.საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება სასჯელაღსრულების სამინისტროს საგამოძიებო ნაწილში. რაც შეეხება უფლებებით სარგებლობას, სამინისტროდან ეცნობა სახალხო დამცველს, რომ აღნიშნული დაუბრკოლებლად ხორციელდება.
642013-08-14 00:00:00646/03საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა პროკურატურას და მოითხოვა გამოძიების დაწყება საკანში უკანონოდ ამოღებული ფარული კამერების გარშემო. მთავარი პროკურატურასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინაროებდა სისხლისსამართლებრივი გამოძიება.
652013-08-13 00:00:00644/08-2საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ჯამრთელობის დაცვის სამინისტროს და მოითხოვა საოჯახო ტიპის სახლის ბენეფიციარის უფლებების დაცვა, რომელსაც აღენიშნებოდა მძიმე ფსიქიკური მდგომაროება. სახალხო დამცველმა მოითხოვა, რომ აღნიშნული პირის გადაყვანა არ მომხდარიყო ხაშურის მცირე ზომის საოჯახო ტიპის სახლში და შექმნილიყო სპეციალური პროგრამა ამ ტიპის მოზარდების უფლებების დასაცავად. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.სამინისტროდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ არაერთი კონსულტაცია გაიმართა აღნიშნული ბენეფიციარის გამო. საბოლოოდ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ თბილისში შექმნილიყო სპეციალური სახლი ამგვარი პრობლემების მქონე მოზარდებისთვის.
662013-08-08 00:00:004197/08-2/1532-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და მოითხოვა უკანონოდ გათავისუფლებული სამხედრო მოსამსახურის თანამდებობაზე აღდგენა. თავდაცვის სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ განმცხადებელი დაინიშნა თავდაცვის სამინისროში მთავარ სპეციალისტად.
672013-08-02 00:00:004153/04-3/1438-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს განსახლების სამინისტროს და მოითხოვა თანამდებობიდან უკანონოდ გათავისუფლებული მოხელის აღდგენა.საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორირებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ ადგილი ჰქონდა რეორგანიზაციას სამინისტროში. შემდგომ ყველა თანამშრომელმა გაიარა სასერთიფიკატო კურსი ფინანსთა სამინისტროში, რომელიც ვერ დაძლია განმცხადებელმა. აღნიშნულის გამო აღარ მოხდა განმცხადებლის ხელახლა დანიშვნა თანამდებობაზე.
682013-08-01 00:00:0004-4/548საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ნაძალადევის გამგებელს და მოითხოვა განმცხადებლთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. გლდანი-ნაძალადევის გამგეობაგამგეობიდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მათ არ გააჩნდათ შესაბამისი რესურსები განმცხადებელთა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. თუკი მოხდებოდა მიმართვა ისინი კონკრეტული სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განიხილავდნენ განმცხადებელთა მოთხოვნის დაკმაყოფილების საკითხს.
692013-07-30 00:00:0003-3/513საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა სასჯელაღსრულების სამინისტროს და მოითხოვა პატიმრობის პირობების უზრუნველყოფა მსჯავრდებულთათვის #7 დაწესებულებაში, რადგან ისინი არ შეესაბამებოდნენ დადგენილ სტანდარტებს. სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მიმდინარეობს #7 დაწესებულების რეაბილიტაციისთვის, რომელიც დასრულდება 2014 წლის პირველ ნახევარში. ამავდროულად სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ დაწესებულება არ ფლობს ინფორმაციას, კამერებში დაყენებული ვიდეოთვალთვალის მოწყობილებების შესახებ.
702013-07-29 00:00:0003-3/489საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა სასჯელაღსრულების სამინისტროს და მოითხოვა პატიმრის მიმართ შესაბამისი ოპერაციის ჩატარება. სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ პატიმარი გათავისუფლდა საპატიმრო დაწესებულებიდან.
712013-07-23 00:00:0004-6/380საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა განმცხადებლის რუსეთის ფედერაციაში ექსტრადირებამდე მომხდარიყო იმ საკითხის შესწავლა, თუ რამდენად არსებობდა განმცხადებლის სიცოცხლის ხელყოფის რისკი რუსეთის ფედერაციაში მისი გადაცემის შემთხვევაში. მთავარი პროკურატურასაქართველოს მთავარ პროკურატურას ეცნობა, რომ აღნიშნული ფაქტორები იქნებოდა მხედველობაში მიღებული, როცა მოხდებოდა ექსტრადიციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება იუსტიციის მინისტრის მიერ.
722013-07-17 00:00:0003-3/315საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა შსს-ს თანამშრომელთა მიერ განხორციელებულ სავარაუდო უკანონო ქმედებათა გამოძიება. მთავარი პროკურატურასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება.
732013-07-15 00:00:003848/04-13/0914-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ჯანდაცვის სამინისტროს და მოითხოვა ჯანდაცვის დაზღვევის მომწესრიგებელი კანონქვემდებარე აქტების შესაბამისობა მოქმედ კანონმდებლობასთან, რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო პაციენტთა კანონით დადგენილი უფლებების რეალიზაცია. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მიმდინარეობდა იმ სადაზღვეო პროგრამების ნაკლოვანებების შესწავლა სამუშაო ჯგუფის მიერ.
742013-07-15 00:00:003847/04-6/1691-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურს და მოითხოვა გარკვეული ფაქტობრივი მონაცემების გათვალისწინება იმ პირის საქმეში, რომელიც ექვემდებარებოდა ექსტრადიციას და რომლის საქმეც იხილებოდა.მთავარი პროკურატურასაქართველოს მთავარ პროკურატურას ეცნობა, რომ აღნიშნული ფაქტორები იქნებოდა მხედველობაში მიღებული, როცა მოხდებოდა ექსტრადიციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება იუსტიციის მინისტრის მიერ.
752013-07-15 00:00:001900-09-01 00:00:00საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენადციით მიმართა საქართველოს მთავრობას და მოითხოვა მთავრობის გარკვეული ნორამტიული აქტების ცვლილებები, რადგან ისინი ეხებოდნენ სამედიცინო სერვისის უზრუნველყოფას და ეწინააღმდეგებოდნენ კანონს. საქართველოს მთავრობასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მიმდინარეობდა იმ სადაზღვეო პროგრამების ნაკლოვანებების შესწავლა სამუშაო ჯგუფის მიერ. ამავდროულად რეფერალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში მოქმედებდა ინდივიდუალური განაცხადების განხილვის პროცედურა, რომელიც აბალანსებდა შესაძლო ხარვეზს, რომელიც სადაზღვეო პროგრამასთან იყო კავშირში. ამავდროულად სამინისტრო გამოთქვა დამატებითი ინფორმაციის მიღების სურვილი.
762013-07-15 00:00:003845/04-5/0684-13,0685-13საქართველოს სახალხო დამცელმა რეკომენდაციით მიმართა მესტიის მუნიციპალიტეტს და მოითხოვა უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომლების თანამდებობაზე აღდგენა და კანონშესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. მესტიის მუნიციპალიტეტისაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ აღნიშნული საკითხი იხილებოდა სასამართლოში და მისი გადაწყვეტა მოხდებოდა შესაბამისად.
772013-07-10 00:00:003771/04-9/1115-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა განსახლების სამინისტროს და მოითხოვა იძულებით გადაადგილებული პირის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა შესაბამისი სტანდარტების შესაბამისად. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსამინისტროდან სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ დევნილთა დაკმაყოფილება მოხდებოდა შესაბამისი კრიტერიუმების საფუძველზე, რომელიც გრძელვადიან პროცესს გულისხმობდა. ამავდროულად სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ განმცხადებლები ცხოვრობენ ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ გამოყოფილ ბინებში.
782013-07-10 00:00:003770/04-9/1360-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენადციით მიმართა განსახლების სამინისტსროს და მოითხოვა განმცხადებლის დებისთვის ალტერნატიული საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. მისიგ ანცხადებით ოჯახი შედგებოდა 10 წევრისგან და მათთვის გამოყოფილი იყო 69 კვადრატული მეტრის ბინა. განმცხადებლი ითხოვდა მისი დების ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილებას. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსამინისტროდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ სამინისტროსთვის ცნობილია მხოლოდ ოჯახის 4 წევრის შესახებ და დანარჩენ წევრთა შესახებ არ ყოფილა ინფორმაცია მიწოდებული, როცა წარდგენილ იქნა განაცხადი ბინის მიღების შესახებ.
792013-07-10 00:00:003778/03-2/0738-12/7საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა სასჯელაღსრულების სამინისტროს და მოითხოვა მსჯავრდებულის გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში. სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ პატიმარი გადაყვანილ იქნა სასჯელაღსრულების სამკურნალო დაწესებულებაში.
802013-07-09 00:00:003735/04-5/0321-12/5საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა შესმოსავლების სამსახურს და მოითხოვა კანონსაწინააღმდეგო ჯარიმის დაკისრების საკითხის გარშემო კანონიერი გადაწყვეტილების მიღება. შემოსავლების სამსახურიპასუხი არ მოსულა
812013-07-02 00:00:00578/04-9საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მოითხოვა გამოძიების და სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება იმ პირთა წინააღმდეგ, რომლებმაც ხელი შეუშალეს მუსლიმ მოსახლეობას ლოცვაში სოფელ სამთაწყაროში. შინაგან საქმეთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 155-ე და 151-ე მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულებისთვის.
822013-07-02 00:00:00577/04-9საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტს და მოითხოვა სამთაწყაროს რწმუნებულისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება მის მიერ განხორციელებული უკანონო ქმედების გამო. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტიდედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტიდან საქართველოს სახალხო დამცვლეის აპრატს ეცნობა, რომ რწმუნებულს შეეფარდა დისციპლინური სახდელი - გაფრთხილება.
832013-07-02 00:00:00584/04-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკმენდაციით მიმართა ჯანდაცვის სამინისტროს და მოითხოვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადების საკმურნალოდ ძვლის ტვინის გადანერგვის უზრუნველყოფა საქართველოში. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დაწესებულებები მუშაოდბდნენ აქტიურად, რათა მომხდარიყო ონკოჰემატოლოგიური დაავადების მქონე ბავშვების მკურნალობის უზრუნველყსაყოფად ისეთი კლინიკების შექმნა, რომელიც ისეთ სერვისს უზრუნველყოფს, როგორსაც უცხოური კლინიკები.
842013-07-01 00:00:00576/04-11საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავრობას და მოითხოვა მუშაობის დაწყება დასაქმებულთა ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოთი უზრუნველმყოფი საერთაშორისო აქტების რატიფიცირებაზე და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა შრომის უსაფრთხო გარემოს მონიტორინგზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ინსტიტუციის შესაქმნელად. საქართველოს მთავრობასაქართველოს მთავრობის მიერ გადაიგზავნა რეკომენდაცია სხვადასხვა უწყებებში. ჯანდაცვის სამინისტროდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ აღნიშნულ საკიტხებზე შემუშავდა კანონპროექტები, რომელიც ინიცირებულ იქნებოდა პარლამენტში საშემოდგომო სესიაზე.
852013-06-26 00:00:001900-10-02 00:00:00რეკომედანციის მიხედვით ქ. თბილისის მერიის სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებს ეზღუდებოდათ პროფკავშირებში გაერთიანების თავისუფლება. შესაბამისი ხელმძრვანელის მიერ მოხდა გადამოწმება იმ თანამშრომელთა სიის, რომელთაც უნდოდათ იმის დადგენა, თუ ვინ გამოთქვა პროფესიულ კავშირებში გაერთიანების სურვილი. აღნიშნული საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ მიჩნეულ იქნა გაერთიანების თავისუფლების ხელყოფად. შესაბამის უწყებებს მიემართათ, რათა მომხდარიყო გაერთიანების თავისუფლების უზრუნველყოფა საჯარო მოხელეთათვის და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ეცნობებინათ საქართველს სახალხო დამცველისთვის.1. საქართველოს მთავრობა 2. ქალაქ თბილისის მერია 3. ქ. თბილისის მერიის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო2013 წლის 3 ივლისის წერილით საქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ გაერთიანების თავისუფლების უფლების უზრუნველყოფა ხდებოდა კანონმდებლობის შესაბემისად სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოში. ამავდროულად მოხდა იმის განმარტებაც, რომ შესაბამის პირთა მოთხოვნათა შესაბამისად, ხდებოდა სახელფასო სახსრების დაკავება და პროფესიული კავშირებისთვის გადარიცხვა.
862013-06-19 00:00:003366/04-13/1588-13რეკომენდაციის მიხედვით საქართველოს სახალხო დამცველს მიმართა მოქალაქე ნ.ჩ-მ, რომელიც აცხადებდა, რომ არ იყო საქართველოს მოქალაქე და ამის გამო არ ჰქონდა წვდომა აივ ინფექცია/შიდსით მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამაზე. საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, რათა მომხდარიყო სახელმწიფო პროგრამებზე იმ პირთა წვდომა, რომლებიც არიან ზემოაღნიშნული დაავადებით დაავადებულნი.საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს 2013 წლის 10 ივლისს ეცნობა, რომ აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნებოდა შესაბამისის სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოს უახლოეს სხდომაზე, სამუშაო პროცესში.
872013-06-19 00:00:003371/04-5/0180-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ქ.თბილისის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიას და მოითხოვს იმ პირის საკუთრების აღიარება, რომელსაც კანონდარღვევით არ მიეცა საკუთრების აღიარების ცნობა. საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა კომისია რეკომენდაციით, რათა მომხდარიყო საკითხის შესწავლა და შესაბამისი კანონიერი გადაწყვეტილების მიღება.ქ.თბილისის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაქ. თბილისის მერიის 2013 წლის 27 ივნისის პასუხით, საქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ მის მიერ რეკომენადციაში წარმოჩენილი ფაქტები შესწავლილ იქნა მერიის შესაბამისი სტრუქტურის მიერ. განმცხადებლის მიერ თავის დროზე არ მოხდა მერიის უარის გასაჩივრება სასამართლოში. შედგომ ეტაპზე შესაბამისი უწყების მიერ ხელახლა მოხდა ამ საკითხის განხილვა 2009 წლისთვის მოქმედი კანონმდებლობით. რის გამოც აღარ დაკმაყოფილდა საკითხი.
882013-06-17 00:00:003316/04-15/2647-12მოქალაქე ნ.მ-ო გათავისუფლებულ იქნა შემოსავლების სამსახურის გორის საგადასახადო ინსპექციის მომსახურების სამმართველოდან შესაბამისი რეორგანიზაციის შემდეგ. გამოთხოვილი დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა შემოსავლების სამსახურის უფროსს და მოითხოვა კანონშესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. ამ საქმეში განხორციელებულ იქნა შემცირება გორის საგადასახადო ინსპექციაში. შედეგად განმცხადებელი გათავისუფლდა თანამდებობიდან. რეკომენდაციის საფუძვლად იქნა მიჩნეული ის ფაქტი, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ დაარღვია ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესები, არ გამოიკვლია საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და შემცირების პროცესში ისე მიანიჭა უპირატესობა სხვა თანამშრომლებს და არა განმცხადებელს, რომ არ იქნა აღნშნული დასაბუთებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად. შემოსავლების სამსახურისაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ განმცხადებლის თანამდებობიდან გათავისუფლება განხორციელდა კანონმდებლობის დაცვით და შესაბამისად კანონდარღვევას არ ჰქონია ადგილი.
892013-06-13 00:00:003181/09/1718-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მოითხოვა შშმპ პირის ქ.ყ.-ს ადეკვატური სამედიცინო მკურნალობის უზრუნველყოფა. საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია უთითებდა იმ მძიმე პირობებს, რომელშიც იმყოფებოდა შშმპ და იმ ოჯახურ ძალადობას, რომლის მსხვერპლიც იყო იგი. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პასუხის მიხედვით საქმეში ჩართულ იქნა სოციალური სააგენტო შემდგომი რეაგირების მიზნით.
902013-06-13 00:00:005/8/03-4საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს და მოითხოვა #7 დაწესებულებაში არსებული განსაკუთრებული პირობების გამო დაწესებული შეზღუდვების მოხსნა, რაც ხელს უშლიდა პატიმართა და მათ ადვოკატთა კომუნიკაციას და შეხვედრას. სახალხო დამცველმა მოითხოვა დაცვის უფლების ჯეროვანი აღსრულება. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსამინისტროდან საქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ ამგვარი შეზღუდვა არ ხორციელდებოდა სასჯელაღსრულების სისტემაში.
912013-06-04 00:00:002947/04-5/0309-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს იუსტისიის უმაღლეს საბჭოს მდივანს და მოითხოვა მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების ინიცირება, რადგან შპს "ელიტელექტრონიქსის" საქმეში მიმდინარე სამართალწარმოების ფარგლებში მოსამართლეებმა არ იმსჯელეს გარკვეულ საკითხებზე, რომელიც მხარეთა მიერ იქნა დაყენებული სასამართლო პროცესზე არგუმენტაციის ფარგლებში. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოარ მოსულა პასუხი
922013-06-03 00:00:002929/0416/1138-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მოითხოვა სისხლდენითი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის დეფიციტური ფაქტორ-კონცენტრატის ინფუზია ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ფიზიკური ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზესაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროდან საქართველოს სახალხო დამცველს 2013 წლის 8 ივლისს ეცნობა, რომ სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება გამოეცა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ნორმატიული აქტი, რათა სამედიცინო პერსონალის მიერ ჯეროვნად განხორციელებლიყო პემოფილიასთან დაკავშირებული ინფუზიური გადასხმები.
932013-05-29 00:00:00516/04-8საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით და წინადადებით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და მოითხოვა იმ ფაქტების გამოძიება, რომელიც ეხება პოლიციელთა და სამართალდამცავთა მხრიდან განხორციელებულ უკანონო ქმედებებს. ამ მიზნით საქართველოს სახალხო დამცველმა წარმოადგინა კონკრეტული საქმეები და მოითხოვა მათზე და ზოგადად ყველა საქმეზე გამოძიება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ აღნიშნული წერილი შემდგომი რეაგირებისთვის გადაუგზავნა საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს
942013-05-29 00:00:00517/04-8 518/04-8საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით და წინადადებით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და იუსტიციის მინისტრს და მოითხოვა იმ ფაქტების გამოძიება, რომელიც ეხება პოლიციელთა და სამართალდამცავთა მხრიდან განხორციელებულ უკანონო ქმედებებს. ამ მიზნით საქართველოს სახალხო დამცველმა წარმოადგინა კონკრეტული საქმეები და მოითხოვა მათზე და ზოგადად ყველა საქმეზე გამოძიება. საქართველოს მთავარი პროკურატურა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსაქართველოს მთავარი პროკურატურიდან ეცნობა საქართველოს სახალხო დამცველს, რომ მითითებულ საქმეთა ნაწილზე დასრულდა გამოძიება, რადგან ვერ დადასტურდა პოლიციელთა ქმედებაში დანაშაულის ნიშნები, ხოლო ნაწილზე მიმდინარეობდა გამოძიება.
952013-05-29 00:00:002824/04-8/0131-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა ბ.გ.-ისა და მისი ძმის დაკითხვის დროს განხორციელებული შესაძლო კანონდარღვევის ფაქტების გამოძიება. საქართველოს მთავარი პროკურატურა არ მოსულა პასუხი
962013-05-24 00:00:002737/09-11/1170-13,1121-13საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა საქართველოს შრომის, სოციალური ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მოითხოვა საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის #74 დადგენილებაში შესაბამისი ცვლილების შეტანის ინიცირება. სახალხო დამცველის მოთხოვნის მიხედვით, შემწეობის დანიშვნა არა სიღარიბის, არამედ, შეზღუდული შესაძლებლობების ხარისხის მიხედვით უნდა მოხდეს.საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 4 ივნისის პასუხით ეცნობა საქართველოს სახალხო დამცველს, რომ იმავე წლის აპრილის თვეში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ ნაწილობრივ უკვე მოგვარებული იყო რეკომენდაციაში წარმოდგენილი პრობლემა. სამინისტროს განცხადებით, შშმპ პირებისთვის არსებული პროგრამები შეესაბამებოდნენ შესაბამის სტანდარტებს. რაც შეეხება დაფინანსების სისტემას, ამ შემთხვევაში სამინისტროს მიაჩნდა, რომ შშმპ პირებზე გამოყოფილი საშეღავათო დაფინანსება სიღარების მიხედვით, სრულ შესაბამისობაში იყო საერთაშორისო სტანდარტებთან.
972013-05-24 00:00:0027/41/08-2/0644-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ-ს და მოითხოვა კანონშესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება ნ.მს-ს საქმეში, რომელიც გაათავისუფლეს სამსახურიდან ორსულობის პერიოდში. საერთაშორისო და საქართველოს საკანონმდებლო აქტების მიმოხილვის შემდეგ, საქართველოს სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ დარღვეულ იქნა მოქმედი რეგულირება ნ.მს და ზოგადად სხვათა საქმეში, რის გამოც მიმართა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს რეკომენდაციით, რომ მოეხინათ განმცხადებლის უფლებრივი რეპარაცია.ქარელის მუნიციპალიტეტიქარელის მუნიციპალიტეტიდან საქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა რომ არ ფიქსირდებოდა განმცხადებელთა შრომითი უფლებების დარღვევის ფაქტი.
982013-05-24 00:00:002740/08-2/0743.0599-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ-ს და მოითხოვა კანონშესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება ნ.გ-სა და ე-ბ.-ს-ს საქმეებში, რომლებიც გაათავისუფლეს სამსახურიდან ორსულობის პერიოდში. საერთაშორისო და საქართველოს საკანონმდებლო აქტების მიმოხილვის შემდეგ, საქართველოს სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ დარღვეულ იქნა მოქმედი რეგულირება ამ შემთხვევაში, რის გამოც მიმართა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს რეკომენდაციით, რომ მოეხინათ განმცხადებლის უფლებრივი რეპარაცია.თელავის მონიციპალიტეტითელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის 17 ივნისის წერილის მიხედვით საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია არ იქნა გაზიარებული. მათ წარმოადგინეს ის სამართლებრივი საფუძვლები, რომელთა მიხედვითაც მოხდა განმცხადებელთა სამსახურიდან გათავისუფლება.
992013-05-24 00:00:002738/04-6/0284-13/1საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა ა.ჩ.ს მიმართ საექსტრადიციო პატიმრობის გაუქმება და უკანონო პატიმრობის გამო გამოძიების დაწყება.საქართველოს მთავარი პროკურატურასაქართველოს მთავარი პროკურატურიდან ეცნობა საქართველოს სახალხო დამცველს, რომ არ არსებობდა გამოძიების დაწყების საფუძველი უკანონო დაკავების გამო. ამავდროულად აღინიშნა, რომ საექსტრადიციო პატიმრობა იყო კანონიერი, რადგან სასამართლოს მიერ იქნა იგი შეფარდებული. ამავდროულად ეცნობა საქართველოს სახალხო დამცველს, რომ 2013 წლის 8 ივლისს საექსტრადიციო პატიმრობის გახანგრძლივების მოთხოვნა არ იქნა დაკმაყოფილებული სასამართლოს მიერ და ა.ჩ.ს შეეფარდა გირაო, აღკვეთ ღონისძიებად.
1002013-05-22 00:00:002648/04-15/2797-12საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მოითხოვა წინა წლებში სამინისტროდან გათავისუფლებული თანამშრომლების საკითხის შემსწავლელი კომისიის შექმნას.საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2013 წლის 17 ივნისის პასუხის მიხედვით, აღნიშნული საკითხის განხილვა მიმდინარეობს სამინისტროში.
1012013-05-20 00:00:002598/04-5/0395-13საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა სსიპ შემოსავლების სამსახურსს და მოითხოვა ინდივიდუალური მეწარმე გ.ხ.-ის საკუთრების უფლების დაცვა. განმცხადებელს არ ეძლეოდა შესაძლებლობა განეხორციელებინა გარკვეული პროდუქციის იმპორტი, რადგან ამ სფეროში სტანდარტიზაციის საკითხი არ იყო დასრულებული.საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურისაქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შემდგომ განხორციელდა შესაბამისი სტანდარტიზაციის ხარისხი და განმცხადებელს მიეცა შესაძლებლობა ესარგებლა მისი საკუთრებით.
1022013-05-01 00:00:001585/03-5/0708-12საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს და მოითხოვა განმცხადებლის, ერთ-ერთი პატიმრის, გადაყვანა #18 დაწესებულებაში, რადგან მას ახასიათებდა მკვეთრად გამოხატული დაავადებები და დამოუკიდებლად თავის მოვლა უჭირდა. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსამინისტროდან საქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ 2012 წლის 1 მაისს პაციენტი გადაყვანილ იქნა #18 დაწესებულებაში, სადაც უზრუნველყოფილია შესაბამისი პირობებით.
1032013-04-30 00:00:00452/09საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავრობას და მოითხოვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული რეგულაციების რევიზია და ცვლილებების უზრუნველყოფა.საქართველოს მთავრობასაქართველოს მთავრობის კანცელარიიდან საქართველოს სახალხო დამცელის რეკომენდაცია დაეგზავნა სხვადასვხა სამინისტროებს. ამ უკანასკნელთა მიერ მომზადებულ იქნა სხვადასხვა პასუხები, რომელიც გადმოგზავნილ იქნა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში: 1. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წერილის მიხედვით, ისინი გეგმავენ გარკვეული ცვლელებების განხორციელებას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შშმპ პირთა უფლებების დამრღვევთა დაჯარირება ან პასუხისმგებლობის დაკისრება; 2. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გეგმის მიხედვით, რამდენიმე პროექტი იგეგმება, რომელიც უზრუნველყოფს შშმპ პირებისთვის გარემოს ადაპტაციას; 3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წერილში აღნიშნულია სხვადასხვა საკითხები, რომლებიც საჭიროებენ საკანონმდებლო გადაწყვეტას. 4. საქართველოს სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრომ გამოთქვა მზადყოფნა ითანამშრომლოს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან შმპ პირების უფლებების დაცვის მიზნით. 5. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსან ეცნობა იმ საკანონმდებლო დებულებების შესახებ, რომელთა მიხედვითაც ხორციელდება შშმპ პირთა უფლებების დაცვის მიზნით სახელმწიფო რეგულირება.
1042013-04-26 00:00:002184/08-2/0761-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს და მოითხოვა სოფელ ლამბალოს სკოლის რეაბილიტაცია და სწავლის ისეთი პირობების შექმნა, რომელიც შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს.საქართველოს განათლების სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს 2013 წლის 26 ივნისს ეცნობა, რომ 2013 წლის მეოთხე კვარტალში დაიწყებოდა სოფელ ლამბალოში ახალი სკოლის მშენებლობა
1052013-04-25 00:00:002172/0410/1430-12საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა გორის მუნიციპალიტეტს განმცხადებლის თავშესაფრით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. განმცხადებელი იყო უსახლკარო, შემოსავლის არმქონე სოციალურად დაუცველი ქალბატონი, რომელსაც ესაჭიროებოდა საცხოვრებელი ადგილი. გორის მუნიციპალიტეტიმუნიციპალიტეტიდან გადმოგზავნილი პასუხის მიხედვით, საქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ უსახლკაროთა დახმარების სოციალური პროგრამ არ ფუნქციონირებდა გორის მუნიციპალიტეტში, აქედან გამომდინარე არ შეეძლოთ მოეხდინათ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის დაკმაყოფილება.
1062013-04-15 00:00:00417/01საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს და მოითხოვა ერისთავის #8-ში მცხოვრები ორი დევნილი ოჯახის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომელთაც გამოსახლება ემუქრებოდათ.საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ ერისთავის #8-ში მცხოვრები 4 დევნილი ოჯახიდან არცერთის გამოსახლების პროცესი არ მიმდინარეობდა.
1072013-04-02 00:00:001582/04-5/0229-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ფინანსთა მინისტრს და მოითხოვა განმცხადებელთა საკუთრების უფლების აღდგენა. ამ შემთხვევაში განმცხადებელთა საკუთრება დაკავებული აქვთ იძულებით გადაადგილებულ პირებს. მას არ ეძლევა საკუთრებით სრულფასოვანი სარგებლობის შესაძლებლობა და შესაბამის სამეწარმეო მიზნებს ვერ ახორციელებს. ამის პარალელურად განმცხადებელს ეკისრება საგადასახადო ვალდებულებები. საქართველოს სახალხო დამცველმა მოითხოვა აღნიშნული საკითხის შესწავლა.საქართველოს ფინანსთა სამინისტროარ მოსულა პასუხი
1082013-04-01 00:00:001535/04-1/2878-12.2878-12.1926-12.საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და დევნილთა სამინისტროს და მოითხოვა დაბა ცხვარიჭამიაში, კოლექტიურ ცენტრში მცხოვრები დევნილი ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მათთვის ალტერნატიული ფართის გამოყოფა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და დევნილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და დევნილთა სამინისტროს პასუხის მიხედვით ამ ეტაპზე ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეუძლებელი იყო და ალტერნატიული ფართის მიღების შესაძლებლობა წარმოიშობოდა მას შემდეგ რაც სამინისტროს საპილოტე პროგრამა დაინერგებოდა და განხორციელდებოდა.
1092013-03-29 00:00:001508/04-8/2779-12, 1020-12, 1020-12/1საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს საგამოძიებო ორგანოში პირის გამოძახებასთან დაკავშირებით. საქართველოს სახალხო დამცველის ხელთ არსებული ინფორმაციის მიხედვით, მოწმეთა დაბარება ხდებოდა იმის კონკრეტული მითითების გარეშე, თუ რა სისხლის სამართლის საქმე იყო, ვისთან ხდებოდა დაბარება და სხვა მნიშვნელოვანი რეკვიზიტების არარსებობის პირობებში. საქართველოს მთავარი პროკურატურაპასუხი არ მოსულა
1102013-03-29 00:00:001514/04-8/2778-12საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართვლეოს იუსტიციის სამინისტროს და მოითხოვა გ.კ.-ს სისხლის სამართლის საქმის რამდენიმე დეტალის კანონიერების შესწავლა. კერძოდ ამ საქმეში დაფიქსირდა შემთხვევა, როცა სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო არაუფლებამოსილმა პროკურორმა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველს 2013 წლის 1 აპრილს ეცნობა, რომ საქმე ქვემდებარეობით გადაეგზავნა საქართველოს პროკურატურას.
1112013-03-29 00:00:001512/04-8/2777-12საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და მოითხოვა თ.გ.-ს პირადი ჩხრეკის და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკის კანონიერების შესწავლა.ამ საქმეში გადაუდებელი აუცილებლობის რეჟიმში ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედება, მაგრამ არ მოხდა აღნიშნულის დასაბუთება. საქართველოს სახალხო დამცველმა აღნიშნული მიიჩნია კანონდარღვევათ და მოითხოვა ჩხრეკის ჩამტარებლის დისციპლინური პასუხისმგებლობა. 2013 წლის 1 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ საქმე ქვემდებარეობით გადაეგზავნა საქართველოს მთავარ პროკურატურას.საქართველოს იუსტიციის სამინისტროარ მოსულა პასუხი
1122013-03-29 00:00:001511/04-8/2777-12საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მოითხოვა თ.გ.-ს პირადი ჩხრეკის და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკის კანონიერების შესწავლა.ამ საქმეში გადაუდებელი აუცილებლობის რეჟიმში ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედება, მაგრამ არ მოხდა აღნიშნულის დასაბუთება. საქართველოს სახალხო დამცველმა აღნიშნული მიიჩნია კანონდარღვევათ და მოითხოვა ჩხრეკის ჩამტარებლის დისციპლინური პასუხისმგებლობა. 2013 წლის 1 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ საქმე ქვემდებარეობით გადაეგზავნა საქართველოს მთავარ პროკურატურას.საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროარ მოსულა პასუხი
1132013-03-29 00:00:00363/04-8საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და მოითხოვა ბ.ა.-ს სისხლის სამართლის საქმეში მოწმეთა დაკითხვის კანონიერების საკითხის შესწავლა. ამ საქმეში გამომძიებელმა დაკითხა 2 მოწმე ერთდროულად, რაც საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევაა. ამ ფაქტიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველმა მოითხოვა ამ პირის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება. 2013 წლის 1 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ საქმე ქვემდებარეობით გადაეგზავნა საქართველოს მთავარ პროკურატურას.საქართველოს იუსტიციის სამინისტროარ მოსულა პასუხი
1142013-03-29 00:00:001509/04-8/2779-12.1020-12.1020-12/1საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო ორგანოში პირის გამოძახებასთან დაკავშირებით. საქართველოს სახალხო დამცველის ხელთ არსებული ინფორმაციის მიხედვით, მოწმეთა დაბარება ხდებოდა იმის კონკრეტული მითითების გარეშე, თუ რა სისხლის სამართლის საქმე იყო, ვისთან ხდებოდა დაბარება და სხვა მნიშვნელოვანი რეკვიზიტების არარსებობის პირობებში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროარ მოსულა პასუხი
1152013-03-29 00:00:001507/04-8/1020-12,1020-12/1საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და მოითხოვა მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების ინიცირება, რადგან მის მიერ კანონმდებლობის დარღვევით მოხდა იმ პირთა ქონების მთლიანი დაყადაღება, რომლებიც იყვნენ პენსიონრები. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოარ მოსულა პასუხი
1162013-03-29 00:00:001513/04-8/2778-12საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა საქართელოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს და მოითხოვა იმ მოსამართლისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება, რომელმაც განიხილა არაუფლებამოსილი პროკურორის შუამდგომლობა და მიიღო მოქალაქისთვის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება.საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოარ მოსულა პასუხი
1172013-03-29 00:00:001510/04-8/2777-12საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და მოითხოვა იმ მოსამართლისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება, რომელმაც დასაშვებად ცნო ერთ-ერთი ბრალდებულის პირადი ჩხრეკის და საცხოვრებელი ბინის გადაუდებელი აუცილებლობით ჩხრეკა. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებით, აღნიშნული გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაში მოდიოდა კანონმდებლობასთან.საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოარ მოსულა პასუხი
1182013-03-29 00:00:001518/04-5/0321-12საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს და მოითხოვა შესაბამისი დოკუმენტის გადაცემა განმცხადებლისთვის. ამ უკანასკნელს აღნიშნული დოკუმენტი ესაჭიროებოდა იმ მიზნით, რათა მოეხდინა დაკისრებული საგადასახადო პასუხისმგებლობის გასაჩივრება.შემოსავლების სამსახურისაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს 2013 წლის 18 აპრილს ეცნობა, რომ შემოსავლების სამსახურის მიერ მოხდა განმცხადებლისთვის საჭირო დოკუმენტაციის გადაგზავნა.
1192013-03-29 00:00:001516/04-15/0878-12საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს და მოითხოვა მოქალაქეზე საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა. საქართველოს განათლების სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველს 2013 წლის 4 აპრილს ეცნობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან, რომ მოხდებოდა საჯარო ინფორმაციის გაცემა, როგორც კი წარდგენილი იქნებოდა საჯარო ინფორმაციის გადაღების მოსაკრებელი.
1202013-03-29 00:00:001515/04-15/1562-11საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს განმცხადებლის შრომის უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით. რეკომენდაციის მიხედვით, განმცახდებელი თანამდებობიდან გათავისუფლდა იმ საფუძვლით, რომ ვერ გაიარა ატესტაცია. საქართველოს სახალდო დამცველის რეკომენდაციის მიხედვით ეს უკანასკნელი პროცესი - ატესტაცია - ჩატარდა კანონის მოთხოვნათა დარღვევით. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტინინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის 22 აპრილის წერილით საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მოხელის გათავისუფლებისას არ დარღვეულა კანონი.
1212013-03-29 00:00:001517/04-3/0913-11/1საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ქალაქ ქუთაისის მერს და მოითხოვა კანონდარღვევის ფაქტის შესწავლა, რომელიც დაკავშირებულია ერთ-ერთ სპორტულ კლუბთან. ამ შემთხვევაში კანონდარღვევა გამოიხატა განმცხადებლის შრომითი უფლების უკანონო შეზღუდვაში.ქუთაისის მუნიციპალიტეტიქალაქ ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებლის 2013 წლის 19 აპრილის წერილით საქართველოს სახალხო დამცველს უარი ეთქვა მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე.
1222013-03-28 00:00:001490/03-4/0864-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს და მოითხოვა #19 დაწესებულებაში მოთავსებულ მსჯავრდებულთა პატიმრობის პირობების უზრუნველყოფა და დირექტორის საქმიანობის შესწავლასაქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ სასჯელაღსრულების #19 დაწესებულების ინფრასტრუქტურლი საკითხების მოგვარება ხორციელდება სამინისტროს მიერ. ხოლოდ დირექტორის ქმედებაში გამოვლენილი კანონდარღვევების გამო ეს უკანასკნელი გათავისუფლდა თანამდებობიდან.
1232013-03-21 00:00:00345/03-4საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა გამოძიების დაწყება იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა იმ პირთა დაკავებისას, რომლებსაც სახალხო დამცველის რწმუნებულები გაესაუბრნენ დმი-ში.საქართველოს მთავარი პროკურატურაპასუხი არ მოსულა
1242013-03-19 00:00:001019/03-7/0460-09საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა გამოძიება დაწყება სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში გარდაცვლილი ფაქტის გარშემო. ამ საქმეში პატიმარმა ჩაიდინა თვითმკვლელობა და სახალხო დამცველმა მოითხოვა იმის გამოძიება, თუ რამდენად იყო დაცული საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები და რამდენად უზრუნველყო სახელმწიფომ პოზიტიური ვალდებულებები. საქართველოს მთავარი პროკურატურაპასუხი არ მოსულა
1252013-03-18 00:00:00334/04საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა 2008 წლის ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში გაუჩინარებულ პირთა საქმეების შესწავლა და ეფექტური გამოძიების ჩატარება.საქართველოს მთავარი პროკურატურასაქართველოს მთავარი პროკურატურიდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ მათ მიერ დასახელებულ ყველა პირზე მიმდინარეობდა გამოძიება.
1262013-03-04 00:00:00293/09საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს და მოითხოვა აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის შემუშავება. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2013 წლის 4 აპრილის წერილის მიხედვით დასტურდება, რომ სამინისტრო მუშაობს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ორგანიზაციების თანამონაწილეობით.
1272013-02-27 00:00:00959/04/0440-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და მოითხოვა შპს ალიონი99-ის ქონების რეალიზაციის მიზნით ჩანიშნული აუქციონის გადავადება. აღნიშნულის მიზეზი იყო ის ფაქტი, რომ აღნიშნული იურიდიული პირის მეწილის დაკავების შემდგომ განხორციელდა ამ ქონებაზე სხვადასხვა პროცენტის დარიცხვა. აღსრულების ეროვნული ბიუროაღსრულების ბიუროდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ ამგვარი აუქციონი არ იყო ჩანიშნული საქართველოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროში.
1282013-02-18 00:00:00864/04-1/1002-11.1002-11/2საქართველოს სახალხო დამცელმა მიმართა ქალაქ თბილის მერს, რათა მომხდარიყო უსახლკაროდ დარჩენილი ქალბატონის საბინაო უზრუნველყოფა. საქართველო-რუსეთს შორის 2008 წელს მომხდარი შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ განმცხადებელი იყო დარჩენილი უსახლკაროდ. ქალაქ თბილისის მერიაქალაქ თბილის მერიიდან გადმოგზავნილი პასუხის მიხედვით უარი ეთქვა საქართველოს სახალხო დამცველს აღნიშნული მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, რადგან მის მიერ იდენტიფიცირებული კონკრეტული უსახლკარო პირი არ აკმაყოფილებდა შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამის მოთხოვნებს.
1292013-02-18 00:00:00863/04-1/0327-12საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და მოითხოვა განმცხადებლის შვილისთვის საქართველოში ბინადრობის მოწმობის გაცემა. განმცხადებელს ჰქონდა ბინადრობის მოწმობა, ხოლო სერვისების განვითარების სააგენტომ უარი უთხრა მის შვილს იგივე სტატუსის მიღებაზე. ევროკონვენციის მე-8 მუხლის საფუძველზე სახალხო დამცველმა მოითხოვა ბინადრობის მოწმობის მიცემა განმცხადებლის შვილისთვის.სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2013 წლის 11 მარტის წერილით საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ განმცხადებლის შვილის მინიჭების მიზნით, სააგენტომ განაახლა ადმინისტრაციული წარმოება.
1302013-02-18 00:00:00866/09-1/2772-12საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მოითხოვა "შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუტის განსაზღვრის შესახებ" ინსტრუქციაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა. ამ რეკომენდაციის მთავარი არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ განმცხადებელს კონკრეტული დაავადების ქონის გამო მიენიჭა ზომიერად გამოხატული შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსი. აღნიშნულის გამო, საქართველოს სახალხო დამცველი ითხოვდა იმ ჩამონათვალთა გადახედვას, რომელთა მიხედვითაც განისაზღვრებოდა ამგვარ კატეგორიათა მიხედვით დაყოფა. საქართველოს სახალხო დამცველის არგუმენტაცია ემყარებოდა იმ ფაქტს, რომ თუ პირს არ ჰქონდა სრული შრომისუნარიანობა ის უნდა მიჩნეულიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთადსაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროდან გადმოგზავნილი წერილის მიხედვით, "შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის შესახებ" ინსტრუქცია ეფუძნებოდა საერთაშორისო კლასიფიკაციის სისტემას, რომლის მიხედვითაც რიგი ნოზოლოგიები გაერთიანდნენ სხვადასხვა ჯგუფებში იმის მიხედვით ექვემდებარებიან თუ არა ისინი მკურნალობას და სრულ გამოჯანმრთელებას.
1312013-02-04 00:00:00677/04-4/0203-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა გლდანი ნაძალადევის რაიონის გამგებელს და მოითხოვა გარკვეული კატეგორიის პირთა საბინაო უზრუნველყოფა, რომელთაც ემუქრებოდათ უსახლკაროდ დარჩენაგლდანი-ნაძალადევის გამგეობაგლდანი ნაძალადევის გამგეობიდან საქართველოს სახალხო დამცველს ეცნობა, რომ გამგეობას შეეძლო ამ პირთათვის 6 თვის განმავლობაში უზრუნველეყო ბინის ქირის ანაზღაურება.
1322013-02-04 00:00:00686/03-4/0279-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს და მოითხოვა #19 სასჯელაღსრულების დაწესებულების ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარება. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსაქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პოზიციის მიხედვით, დაინიშნა შესაბამისი ექსპერტიზა დაწესებულებაში არსებული მტვრის დონესთან დაკავშირებით და შედეგები გადმოეგზავნებოდა სახალხო დამცველის აპარატს დასკვნის მიღებისთანავე.
1332013-01-28 00:00:00536/04-11/2487-12,2740-12საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს და მოითხოვა კონსტიტუციის #2-ში მცხოვრები ორი დევნილი ოჯახის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. სახალხო დამცველის აზრით, სამინისტროს მიერ დადგენილი 2012-2014 წლებისთვის სახელმწიფო სტრატეგია დევნილთა შესახებ არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდატებს და მიუხედავად აღნიშნული რეგულირებისა, უნდა მომხდარიყო ადეკვატური საცხოვრისითი დევნილთა დაკმაყოფილება. ამ შემთხვევას ამძიმებდა ის შემთხვევა, რომ დევნილთა შვილები საჭიროებდნენ მკურნალობას და მათთვის აუცილებელი იყო ჰიგიენური გარემო დაავადებათა შემდგომი გართულების პრევენციის მიზნით.საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 2013 წლის 18 თებერვალს მოწოდებული წერილის მიხედვით არ დაკმაყოფილდა საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და განემარტა აპარატს, რომ ალტერნატიული საცხოვრებლით სარგებლობის უფლება წარმოიშობოდა იმ შემთხვევაში, როცა აღარ იქნებოდა შესაბამისი სახელმწიფო სტრატეგიით დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელებული.
1342013-01-21 00:00:00331/09/0119-13საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს და მოითხოვა შშმპ პირებისთვის ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა სასამართლო შენობებში.საქართველოს უზენაესი სასამართლოსაქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის 2013 წლის 30 იანვრის წერილის მიხედვით დასტურდება მართლაც რეკომენდაციაში არსებული პრობლემა. სასამართლო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის მიერ მოხდება ყველა შენობის შემოწმება და არსებული რესურსის ფარგლებში საკითხის მაქსიმალური გადაწყვეტა. ამავდროულად უზენაესი სასამართლოს წერილის მიხედვით, მოხდება სასამართლო აპარატის მაქსიმალური მობილიზება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შშმპ პირების პროცესებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დღეს არსებულ შენობებშიც.
1352013-01-14 00:00:00192/04-1/0964-12.0964-12/1საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მოითხოვა მოქალაქე ა.ტ.-ს მიმართ სახელმწიფო შშმპ პირთა პენსიით უზრუნველყოფა. ამ შემთხვევაში სადავო და პრობლემური იყო განმცხადებლის მოქალაქეობა.საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროდან 2013 წლის 18 თებერვალს გადმოგზავნილი წერილის მიხედვით დადასტურდა, რომ განმცხადებელს მიენიჭა შშმპ პირთა პენსიის უფლება და მას მიეცა იმ პერიოდის განაცდური თანხა, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველმა მიუთითა რეკომენდაციაში.
1362013-01-09 00:00:00122/04-4/0027-13, 0028-13საქართველოს სახალხო დამცელმა მიმართა ქალაქ თბილის მერს, რათა მომხდარიყო ყაზბეგის გამზირზე მცხოვრები უსახლკარო პირების საბინაო უზრუნველყოფა. ამის მიზეზი იყო ის ფაქტი, რომ ამ უკანასკნელთ ემუქრებოდა გამოსახლება შესაბამისი შენობის გაყიდვის გამო.ქალაქ თბილისის მერიაქალაქ თბილის მერიიდან 2013 წლის 18 თებერვალს გადმოგზავნილი პასუხის მიხედვით უარი ეთქვა საქართველოს სახალხო დამცველს აღნიშნული მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, რადგან მის მიერ იდენტიფიცირებული კონკრეტული უსახლკარო პირები არ აკმაყოფილებდნენ შესაბამისი პროგრამის მოთხოვნებს.