მიზნობრივი სოციალური დამხარების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების განაწილება წევრთა რაოდენობის მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

1 წევრიანი ოჯახი 2 წევრიანი ოჯახი 3 წევრიანი ოჯახი 4 წევრიანი ოჯახი 5 წევრიანი ოჯახი 6 წევრიანი ოჯახი 7 და მეტ წევრიანი ოჯახი
ქ. თბილისი 1569313238105289578569227702271
გურია 393738532504211215591161853
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 376727481050719450279169
კახეთი 10323832251944516338221151526
იმერეთი 161741386481466952480730042176
მცხეთა-მთიანეთი 3951265213361316909506386
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 8707840763015097354920851487
სამცხე-ჯავახეთი 30272880180516731347947657
ქვემო ქართლი 6538581442704191292517591273
შიდა ქართლი 7504691945994413315520431414
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 2840451549565482461835442724
ზემო აფხაზეთი 6111000