მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული და საარსებო შემწეობის მიმღები პირების რაოდენობა: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ქ. თბილისი გურია რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი კახეთი იმერეთი მცხეთა-მთიანეთი სამეგრელო-ზემო სვანეთი სამცხე-ჯავახეთი ქვემო ქართლი შიდა ქართლი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ზემო აფხაზეთი
რეგისტრირებულთა რაოდენობა17497748933204781019981548292907010645738388828239169511405115
საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა99545188311304548607627771460855875113984565745553418010