პენსიის მიმღებთა რაოდენობა სქესისა და ასაკის მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კაცი 60-64ქალი 60-64კაცი 65-69ქალი 65-69კაცი 70-74ქალი 70-74კაცი 75-79ქალი 75-79კაცი 80-90ქალი 80-90კაცი >90ქალი >90
ქ. თბილისი -455582108338396143792819896102061210261262284522065
გურია -46433038417219222814142926131676370276334
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი -13981020133566810576191075869175763180
კახეთი -12763759710685525378453486606844278957219778
იმერეთი -2263413938208778515135306780122958083167834031436
მცხეთა-მთიანეთი -33542087285613341932112619321344273270240
სამეგრელო-ზემო სვანეთი -1494696291376757839041422680724346107362341108
სამცხე-ჯავახეთი -602131594598190628691512275922074312140353
ქვემო ქართლი -16325824911942489274793433578942858285212681
შიდა ქართლი -969857137840347854422610453331006108137487
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა -1083359839190416566092986504928915748126498
ზემო აფხაზეთი -00000000000