2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით სამინისტროების შრომის ანაზრაურებისათვის გათვალისწინებული თანხები (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის პროექტი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო40659.54344043852
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო80825.78140181440
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო37469.33265034082
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო9393.294749515
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო14740.81571515965
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო7916.11018011365
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო75094.87601076642
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო53838.14936547505
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო367530.1380039383738
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო352848.6359800417625