ცენტრალური საჯარო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ავტომობილების რაოდენობრივი მაჩვენებლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სამინისტროებიშემდეგი პერიოდის მდგომარეობითავტომობილების რაოდენობა
პარლამენტი2018 მაისი101
პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 2018 მაისი50
მთავრობის ადმინისტრაცია2017 წლის ივნისი38
შინაგან საქმეთა სამინისტრო2018 წლის იანვარი4283
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო2018 წლის მაისი269
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო2018 წლის მაისი29
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო2018 წლის მაისი98
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო2018 წლის მაისი31
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო2018 წლის მაისი40
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო2018 წლის მაისი26
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო2018 წლის მაისი23
იუსტიციის სამინისტრო2018 წლის მაისი32
საგარეო საქმეთა სამინისტრო2017 წლის თებერვალი27
ფინანსთა სამინისტრო2017 წლის დეკემბერი37
თავდაცვის სამინისტრო (სამოქალაქო ოფისი)2017 წლის მარტი48
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 2018 წლის მაისი9