თავდაცვის სამინისტროს 2016 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წარმომადგენლობითი ღონისძიებაიანვარითებერვალიმარტიაპრილიმაისიივნისიივლისიაგვისტოსექტემბერიოქტომბერინოემბერიდეკემბერისულ:
მიღებების, პრეზენტაციების, წვეულებებისათვის გათვალისწინებული ხარჯი 60729.5100542.2671943.0513993.1107172.02295755.9106923.227164.7551557.25132526.2217391.451165698.7
საექსკურსიო და კულტურულ-სანახაობითი ღონისძიებების ხარჯები12651807700533.513881527405120913361653148713310.5
სუვენირებისსაჩუქრების შეძენის ხარჯები76959085.24033.53242.9426823840.115568105849599.11162111246.834931.35145714.95
სტუმრების საკონსულო მომსახურების ხარჯები 0
აეროპორტში დახვედრის და გაცილების ხარჯები0
სტუმრების სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯი103716.333290.112100149106.4
სტუმრების სასტუმრო მომსახურების ხარჯები 254.819859.9353267.8528497.3525972.96166609.3814213.845902.3518994.56897.8215859.9672240.95428571.69