სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2017 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

#dasaxelebasaidentifika cio kodiSesyidvis saSualebasaganiTariRiხელშეკრულები ს ღირებულებაფაქტიური ხარჯი
1Sps edverTlaini205284789gamartivebuli Sesyidvasaagentos siaxleebisa da auqcionebis gamocxadebis Sesaxeb informaciis veb gverdze www.bpn.ge ganTavsebis momsaxureba3.1.2017w4500 lari4500
2შპ ს Print Office404429506gamartivebuli eleqtronuli tenderi20 000 cali flaeris Sesyidva saagentos saqmianobisa da saxelmwifo qonebis gankargvis an/da sargeblobaSi gadacemis Sesaxeb informaciis saqarTvelos administraciul erTeulebSi gavrcelebisa da adgilobrivi mosaxleobis informirebis mizniT4.01.2017 w3500 lari3080
3შპს მაცნე პრინტი405036848gamartivebuli eleqtronuli tenderi40 000 cali flaeris Sesyidva saagentos saqmianobisa da saxelmwifo qonebis gankargvis an/da sargeblobaSi gadacemis Sesaxeb informaciis saqarTvelos administraciul erTeulebSi gavrcelebisa da adgilobrivi mosaxleobis informirebis mizniT3.04.2017 w5770 lari5770
4შპ ს UM Georgia404882374gamartivebulisocialur qsel Facebook -ze sareklamo momsaxureba19.04.2017 w1160 ლარი595.69
5შპ ს ჯეო ქლინ +400105006gamartivebuli eleqtronuli tenderi350 cali ბროშური ს Sesyidva (mimdinareobs uZravi qonebis saxelmwifo sakuTrebad registraciis procesi)4.05.2017 w3630 ლარი3630
6შპ ს TBILISI BUILD406047344gamartivebuli eleqtronuli tenderi700 ც ალი abr ი s Sesyidva (mimdinareobs uZravi qonebis saxelmwifo sakuTrebad registraciis procesi)19.05.2017 w13797 ლარი13797
7შპ ს TBILISI BUILD406047344eleqtronuli tenderiსავაჭრო სარეკლამო მასალის ( სტიკერების ) შესყიდვა (mimdinareobs uZravi qonebis saxelmwifo sakuTrebad registraciis procesi)4.07.2017 w1613 ლარი1613
8სს ბეჭვდითი სიტყვის კომბინატი202886172eleqtronuli tenderi30 000 cali flaeris Sesyidva saagentos saqmianobisa da saxelmwifo qonebis gankargvis an/da sargeblobaSi gadacemis Sesaxeb informaciis saqarTvelos administraciul erTeulebSi gavrcelebisa da adgilobrivi mosaxleobis informirebis mizniT11.09.2017 w4470 ლარი3084.3
9შპ ს UM Georgia404882374gamartivebulisocialur qsel Facebook -ze sareklamo momsaxureba11.09.2017 w1450 ლარი1450
10შპს მაცნე პრინტი405036848eleqtronuli tenderi10 000 cali sainformacio furclis Sesyidva (informacia saagentos momsaxurebis Sesaxeb da gavrceleba saagentos momsaxurebis centrebSi)23.10..2017 w750 lari750
11შპ ს TBILISI BUILD406047344eleqtronuli tenderiს ავაჭრო სარეკლამო მასალის ( ს ტიკერების) შ ესყიდვა (mimdinareobs uZravi qonebis saxelmwifo sakuTrebad registraciis procesi)10.11..2017 w1599.50 ლარი1599.5
12შპ ს TBILISI BUILD406047344eleqtronuli tenderi500 ც ალი abr ი s Sesyidva (mimdinareobs uZravi qonebis saxelmwifo sakuTrebad registraciis procesi)8.12.2017 w8500 ლარი8500
13შპ ს UM Georgia404882374gamartivebulisocialur qsel Facebook -ze sareklamo momsaxureba10.11.2017 w775 ლარი775