2013-2017 წლებში სახალხო დამცველის აპარატის წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nდავების ჩამონათვალი (მხარეები)დავის საგანიშედეგიშენიშვნადაკისრებული და ანაზღურებული თანხების ოდენობა
1მ. ლ. - სახალხო დამცველიბრძანებების ბათილად ცნობა (საშტატო ერთეული შექმნის ბრძანება და ყოველთვიური დანამატის ბრძანების გაუქმება), დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა და ზიანის ანაზღაურებასარჩელი დარჩა განუხილველადსარჩელი არ დაკმაყოფილდა პირველ ინსტანციაში, გასაჩივრდა; მეორე ინსტანციაში მოწინააღმდეგე მხარემ იშუამდგომლა სარჩელის გამოხმობის თაობაზე, რაც დაკმაყოფილდა და სარჩელი დარჩა განუხილველად 21.12.2017 წლის სააპელაციო სასამართლოს განჩინებით
2მ. ლ. - სახალხო დამცველიინფორმაციის გაცემის დავალებასარჩელი არ დაკმაყოფილდათბილისის საქალაქო სასამართლოს 14.11.2017 წლის გადაწყვეტილებით სარჩელი არ დაკმაყოფილდა, რაც არ გაასაჩივრა მოწინააღმდეგე მხარემ და შევიდა კანონიერ ძალაში
3ი. ჭ. - სახალხო დამცველიბრძანებების ბათილად ცნობა (დისციპლინური წარმოება/გაფრთხილება, გათავისუფლება) აღდგენა, განაცდურის ანაზღაურებასარჩელი დაკმაყოფილდასარჩელი დაკმაყოფილდა პირველ ნსტანციაში, რაც გაასაჩივრა სახალხო დამცველმა; სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდა, ძალაში დარჩა I ინსტანციის გადაწყვეტილება; სახალხო დამცველმა გაასაჩივრა საკასაციო წესით, 13.06.2017 წლის უზენაესი სასამართლოს განჩინებით, საკასაციო საჩივარი მიჩნეულ იქნა დაუშვებლად და გადაწყვეტილება შევიდა კანონიერ ძალაშიდარიცხული განაცდურის ანაზღაურება - 50 560 ლარი და 71 თეთრი ხელზე ასაღები 40 448 ლარი 58 თეთრი
4ი. ჭ.ბრძანებების ბათილად ცნობა (სტრუქტურული ერთეულის შექმნის თაობაზე)სარჩელი დარჩა განუხილველადმოწინააღმდეგე მხარემ იშუამდგომლა სარჩელის გამოხმობის თაობაზე, რაც დაკმაყოფილდა და სარჩელი დარჩა განუხილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს 09.01.2018 წლის განჩინებით
5ი. ჭ.დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა, გაუცემელი პრემიის გაცემა სარჩელი არ დაკმაყოფილდათბილისის საქალაქო სასამართლოს 05.12.2017 წლის გადაწყვეტილებით სარჩელი არ დაკმაყოფილდა, რაც არ გაასაჩივრა მოწინააღმდეგე მხარემ და შევიდა კანონიერ ძალაში
6მ. მ. ბრძანებების ბათილად ცნობა(სტრუქტურული ერთეულის შექმნის თაობაზე, მოსარჩელის თანამდებობის დასახელების ცვლილების თაობაზე), დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა და მორალური ზიანის ანაზღაურებასარჩელი დარჩა განუხილველადმოწინააღმდეგე მხარემ იშუამდგომლა სარჩელის გამოხმობის თაობაზე, რაც დაკმაყოფილდა და სარჩელი დარჩა განუხილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს 09.01.2018 წლის განჩინებით
7გ. ქ.ბრძანების ბათილად ცნობა (დისციპლინური წარმოება/გაფრთხილება), დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა, გაუცემელი პრემიის გაცემა და ზიანის ანაზღაურებასარჩელი დარჩა განუხილველადმოწინააღმდეგე მხარემ იშუამდგომლა სარჩელის გამოხმობის თაობაზე, რაც დაკმაყოფილდა და სარჩელი დარჩა განუხილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 2 აპრილის განჩინებით