პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის თანამდებობის პირების 2017 წლის სამივლინებო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nქვეყანამივლინების მიზანიმივლინების პერიოდითამარ ქალდანი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორინიკოლოზ ბრეგვაძე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე
ხარჯის კატეგორიათანხაჯამიხარჯის კატეგორიათანხაჯამი
1კვიპროსიპ ერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოების ევროპულ კონფერენციაში „ ა ხალი ჰორიზონტები“ მო ნაწილეობის მიღება, მ ათ შორის ინსპექტორის მონაწილეობა პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისადმი მიძღვნილ სადისკუსიო პანელში ბრიტანელ, ი ტალიელ, მ ალტელ და ხორვატ კოლეგებთან, ფ ეისბუქის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფროს ოფიცერთან ერთად და მოხსენების წარდგენა საქართველოში ამ კუთხით განხორციელებული კამპანიების შესახებ.25/04/2017- 29/04/2017მგზავრობა325.502,934.86მგზავრობა325.502,934.86
დღიური ნორმა1,118.30დღიური ნორმა1,118.30
სასტუმროს ხარჯი1,491.06სასტუმროს ხარჯი1,491.06
2ბელგიაშეხვედრების გამართვა ევროკომისიის წარმომადგენლებთან საქართველოში მიმდინარე რეფორმებსა და ადეკვატურობის პროცედურაზე და ევროკავშირის საზედამხედველო ორგანოს ( EDPS) წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის კონკრეტული საკითხების განიხლვის და შემდგომი გეგმების დასახვის მიზნით.30/05/2017- 01/06/2017მგზავრობა1,794.802,998.66N/AN/A
დღიური ნორმა309.10
სასტუმროს ხარჯი894.76
3დიდი ბრიტანეთიპრაქტიკული შემთხვევების მართვის 2 9-ე ევროპულ სამუშაო შეხვედრაში (29 th European Case Handling Workshop) მონაწილეობა და პრეზენტაციის წარდგენა , რომლის ფარგლებშიც განიხილება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პრაქტიკული და საორგანიზაციო ასპექტები ევროკავშირის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალი რეგულაციის პირობებში.19/06/2017- 23/06/2017N/AN/Aვიზის ხარჯი456.584,167.31
მგზავრობა2,044.20
დღიური ნორმა420.53
სასტუმროს ხარჯი1,246.00
4ესტონეთიესტონეთის იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით დაგეგმილ მაღალი დონის საერთაშორისო კონფერენციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ( E-Volution of Data Protection) მონაწილეობის მიღება , სადაც განიხილება ევროკავშირის მონაცემთა05/09/2017- 08/09/2017მგზავრობა1,428.102,393.02მგზავრობა1,428.102,393.02
დღიური ნორმა261.03დღიური ნორმა261.03
დ აცვის ზოგადი რეგლამენტის (GDPR) შ ესრულებასთან დაკავშირებული საკითხები, მ ათ შორის, ს აზღვრის კვეთისას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლების ეფექტური დანერგვა, კ ერძო სექტორში GDPR- ი ს დანერგვა, მო ნაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოების როლი და სხვა.სასტუმროს ხარჯი703.89სასტუმროს ხარჯი703.89
5ჩინეთიპ ერსონალურ მონაცემთა დაცვის 39- ე საერთაშორისო კონფერენციაში (The 39th ICDPPC Conference) მო ნაწილეობის მიღება, მ ათ შორის თემატურ სამუშაო ჯგუფებში შეხვედრების გამართვა. ა ღნიშნულ კონფერენციაზე განიხილება 2017 წ ლის გამოწვევები პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და დაცვის სფეროში, მო ნაცემთა ტრასსასაზღვრო გადაცემის, ა ხალი ტექნოლოგიური გამოწვევების და პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე მათი გავლენის, ა სევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სხვა საკითხები.23/09/2017- 01/10/2017ვიზის ხარჯი60.007,789.65ვიზის ხარჯი60.007,789.65
მგზავრობა4,788.50მგზავრობა4,788.50
დღიური ნორმა669.01დღიური ნორმა669.01
სასტუმროს ხარჯი2,272.14სასტუმროს ხარჯი2,272.14
6პოლონეთიპოლო ნეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის 20 წ ლის იუბილის ფარგლებში პოლონეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გენერალური ინსპექტორის ორგანიზებით ჩატარებული მაღალი დონის კონფერენციაში ( თ ემა: „ უ ცვლელი ღირებულებები და მათი ეფექტიანი დაცვა ცვლილებების ეპოქაში“) ე ქსპერტის რანგში მონაწილეობა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროს გამოწვევებისადმი მიძღვნილ სადისკუსიო პანელში მოხსენების წარდგენა.16/10/2017- 18/10/2017მგზავრობა1,069.701,974.99N/AN/A
დღიური ნორმა235.78
სასტუმროს ხარჯი669.51
7შვეიცარიაი ნტერნეტ მმართველობის ყოველწიური, რ იგით მე- 12 ფ ორუმში - ს ახელწოდებით: Shape your digital future მო ნაწილეობა, რ ომელზეც განიხილება ინტერნეტ მმართველობასთან დაკავშირებული, მ ათ შორის ადამიანის უფლებები ონლაინ სივრცეში და კიბერუსაფრთხოების საკითხები.20/12/2017- 21/12/2017დღიური ნორმა207.88704.19N/AN/A
სასტუმროს ხარჯი496.31