დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ 2016 წელს საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2016 წლის შემოსავლები
სხვა შემოსავლები2848613.59
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები75841.94
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა311152.61
შემოსავალი სსიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან29682.01
სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტოა მიერ გაწეული მომსახურების საფასური62086.41
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური2286849.06
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)-56325.3
სხვა.მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა77928
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან4186.42
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები57212.44
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები0