დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 2018 წლის საშტატო ნუსხა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობის დასახელებასაშტატო ერთეულის რაოდენობათანამდებობრივი სარგოსულ თანამდებობრივი სარგო თვეში
თავმჯდომარე153005300
თავმჯდომარის მოადგილე3480014400
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია)114001400
521100
დაგეგმვისა და განვითარების სამსახური
სამსახურის უფროსი133003300
მთავარი სპეციალისტი (I კატეგორია)217003400
მთავარი სპეციალისტი (II კატეგორია)116001600
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია)214002800
სპეციალისტი (I კატეგორია)213002600
სპეციალისტი (III კატეგორია)1650650
სულ სამსახურში 914350
ინსპექტირების სამსახური
სამსახურის უფროსი133003300
სამსახურის უფროსის მოადგილე125002500
მთავარი სპეციალისტი (I კატეგორია)117001700
მთავარი სპეციალისტი (II კატეგორია)116001600
სპეციალისტი (I კატეგორია)613007800
სულ სამსახურში 1016900
ადმინისტრაციული სამსახური
სამსახურის უფროსი133003300
მთავარი სპეციალისტი (II კატეგორია)116001600
უფროსი სპეციალისტი (Iკატეგორია)117001700
სულ სამსახურში 36600
მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
სამსახურის უფროსი133003300
მთავარი სპეციალისტი (I კატეგორია)117001700
მთავარი სპეციალისტი ( III კატეგორია)114001400
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია)114001400
უფროსი სპეციალისტი( III კატეგორია)112001200
უფროსი სპეციალისტი (IV კატეგორია)1650650
სულ სამსახურში 69650
ეკონომიკური სამსახური
სამსახურის უფროსი133003300
სამსახურის უფროსის მოადგილე125002500
მთავარი ბუღალტერი125002500
მთავარი სპეციალისტი (I კატეგორია)317005100
მთავარი სპეციალისტი (II კატეგორია)216003200
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია)114001400
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია)112001200
სპეციალისტი (I კატეგორია)113001300
სპეციალისტი (II კატეგორია)111501150
სულ სამსახურში 1221650
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის სამსახური
სამსახურის უფროსი133003300
მთავარი სპეციალისტი (III კატეგორია)114001400
სპეციალისტი (I კატეგორია)113001300
სულ სამსახურში 36000
იურიდიული სამსახური
სამსახურის უფროსი133003300
მთავარი სპეციალისტი (I კატეგორია)117001700
სულ სამსახურში 25000
სულ სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში 50101250
ალგეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ბუღალტერი1650650
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი1700700
სულ განყოფილებაში21350
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი27501500
რეინჯერი1670011200
სულ განყოფილებაში2014700
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში2318050
ჭაჭუნის აღკვეთილის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (IIკატეგორია)116001600
11600
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (IIკატეგორია)1900900
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
რეინჯერი57003500
სულ განყოფილებაში75100
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში86700
ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ბუღალტერი1650650
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი27001400
სულ განყოფილებაში32050
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი37502250
რეინჯერი147009800
სულ განყოფილებაში1914050
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში2318100
კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (IIკატეგორია)116001600
ბუღალტერი1650650
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი1700700
სულ განყოფილებაში32950
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (IIკატეგორია)1900900
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
რეინჯერი67004200
სულ განყოფილებაში85800
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში118750
აჯამეთის აღკვეთილის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (IIკატეგორია)116001600
11600
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (IIკატეგორია)1900900
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი1750750
რეინჯერი127008400
სულ განყოფილებაში1510750
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში1612350
მარიამჯვარის სახელმწიფო ნაკრძალის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (IIკატეგორია)116001600
11600
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (IIკატეგორია)1900900
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
რეინჯერი87005600
სულ განყოფილებაში107200
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში118800
თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)112001200
ბუღალტერი1650650
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი1700700
სულ განყოფილებაში32550
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი57503750
რეინჯერი3170021700
სულ განყოფილებაში3827450
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში4232000
იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)112001200
ბუღალტერი1650650
უმცროსი სპეციალისტი (IIკატეგორია)65503300
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი37002100
უმცროსი სპეციალისტი (Iკატეგორია)1950950
სულ განყოფილებაში128200
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი27501500
რეინჯერი1670011200
სულ განყოფილებაში2014700
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში3324900
მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)112001200
ბუღალტერი1650650
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი1700700
სულ განყოფილებაში32550
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
უბნის უფროსი რეინჯერი27501500
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
რეინჯერი107007000
სულ განყოფილებაში1410500
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში1815050
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)112001200
ბუღალტერი1650650
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი1700700
სულ განყოფილებაში32550
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი27501500
რეინჯერი1870012600
სულ განყოფილებაში2216100
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში2620650
ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (IIკატეგორია)116001600
11600
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (IIკატეგორია)1900900
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი27501500
რეინჯერი127008400
სულ განყოფილებაში1611500
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში1713100
თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)112001200
ბუღალტერი1650650
უმცროსი სპეციალისტი (IIIკატეგორია)1450450
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი27001400
სულ განყოფილებაში53700
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი57503750
რეინჯერი2170014700
სულ განყოფილებაში2820450
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში3426150
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)112001200
ბუღალტერი1650650
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი37002100
სულ განყოფილებაში53950
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)1130001300
დაცვის განყოფილების უფროსის მოადგილე1900900
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი27001400
უბნის უფროსი რეინჯერი107507500
რეინჯერი5170035700
სწრაფი რეაგირების უფროსი რეინჯერი37502250
სწრაფი რეაგირების რეინჯერი77004900
სულ განყოფილებაში7553950
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში8159900
კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)112001200
ბუღალტერი1650650
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი1700700
სულ განყოფილებაში32550
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი27001400
უბნის უფროსი რეინჯერი67504500
რეინჯერი3270022400
სულ განყოფილებაში4129600
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში4534150
ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (IIკატეგორია)116001600
ბუღალტერი1650650
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი1700700
32950
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (IIკატეგორია)1900900
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
რეინჯერი37002100
სულ განყოფილებაში53700
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში86650
ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ბუღალტერი1650650
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი1700700
სულ განყოფილებაში21350
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი27501500
რეინჯერი2970020300
სულ განყოფილებაში3323800
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში3627150
ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი1700700
ბუღალტერი1650650
სულ განყოფილებაში21350
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი1750750
რეინჯერი87005600
სულ განყოფილებაში118350
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში1411700
მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ბუღალტერი1650650
უმცროსი სპეციალისტი (III კატეგორია)1450450
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი1700700
სულ განყოფილებაში31800
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი27501500
რეინჯერი107007000
სულ განყოფილებაში1410500
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში1814300
ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)112001200
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი27001400
32600
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი47503000
რეინჯერი1670011200
სულ განყოფილებაში2216200
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში2620800
მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის დირექტორი (Iკატეგორია)120002000
12000
ადმინისტრაციული განყოფილება
ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)112001200
ადმინისტრაციის ბუღალტერი1650650
ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი37002100
უმცროსი სპეციალისტი II65503300
სულ განყოფილებაში117250
დაცვის განყოფილება
დაცვის განყოფილების უფროსი (Iკატეგორია)113001300
ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი1700700
უბნის უფროსი რეინჯერი37502250
რეინჯერი1770011900
სულ განყოფილებაში2216150
სულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში3425400
სულ ტერიტორიულებში ჯამი: 524404650
სულ სააგენტოში ჯამი:574505900