საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს 2018 წლის საშტატო ნუსხა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სამსახურიNთანამდებობის დასახელებათანამდებობრივი სარგოს კოეფიციენტი ერთ ერთეულზეხელფასიდანამატი
აპარატი1დირექტორი5900
2დირექტორის პირველი მოადგილე3700
3დირექტორის მოადგილე3700
4დირექტორის მოადგილე3700
ადმინისტრაცია1სამსახურის უფროსი2.82800
2მთავარი სპეციალისტი (კანცელარია) 1.31300
3მთავარი სპეციალისტი (კანცელარია) 1.31300
4იურისტი2.12100
5მთავარი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობა) 1.31300
6მთავარი სპეციალისტი 1.41400
7მთავარი სპეციალისტი (ადამიანური რესურსები)1.81800
სამშენებლო-საპროექტო სამსახური1სამსახურის უფროსი2.82800
2მოადგილე2.22200
3 მოადგილე2.22200
4 მენეჯერი1.91900
5მენეჯერი1.91900
6მენეჯერი1.91900
7მენეჯერი1.91900
8არქიტექტორი1.91900
9არქიტექტორი1.91900
10არქიტექტორი1.91900
11კონსტრუქტორი2.32300
12ხარჯთაღმრიცხველი1.81800
ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური1სამსახურის უფროსი2.82800
2სამსახურის უფროსის მოადგილე 2.22200
3სამსახურის უფროსის მოადგილე 2.22200
4ბუღალტერი1.81800
5მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვები)2.12100
6მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვები)2.12100
7მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვები)2.12100
8მთავარი სპეციალისტი (ფინანსისტი)2.12100
9მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვები)2.12100
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახური1სამსახურის უფროსი2.82800
2მთავარი სპეციალისტი1.81800
3მთავარი სპეციალისტი1.81800
4სპეციალისტი1.21200
5სპეციალისტი1.21200
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური1სამსახურის უფროსი2.82800
2მთავარი სპეციალისტი1.31300
3მთავარი სპეციალისტი 1.31300
4მთავარი სპეციალისტი 1.31300