დევნილის შემწეობის შეჩერების, შეწყვეტისა და აღდგენის მაჩვენებლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2014 წ.2015 წ.2016 წ.2017 წ.
დასადგენია პირისათვის დევნილის სტატუსის მინიჭებისთვის წარდგენილი საბუთების სისწორე415244219680
არ არის წარდგენილი დევნილის პირადი ნომერი;56711819686
ვერ ხერხდება არასრულწლოვანი დევნილის კანონიერი წარმომადგენლის დადგენა1323195151160