რეგისტრირებული ორგანიზაციების რაოდენობა სამართლებრივი ფორმების მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის დასახელებარეგისტრირებული
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება225724
სააქციო საზოგადოება2485
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება2756
კომანდიტური საზოგადოება185
კოოპერატივი5144
გლეხური (ფერმერული) მეურნეობა0
სხვა საწარმო423
აუდიტი1
ნოტარიუსი2
ინდივიდუალური მეწარმე421964
უცხოური არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალი159
უცხოური საწარმოს ფილიალი1517
სახელმწიფო დაწესებულება2341
ფილიალი28
წარმომადგენლობა3
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი25916
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი3061
ერთი შინამეურნეობა0
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო422
ამხანაგობა1629
რამოდენიმე შინამეურნეობა0
გაურკვეველი203