რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა სექციების მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სექციის დასახელებარეგისტრირებულიაქტიური
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა65161534
თევზჭერა, მეთევზეობა383118
სამთომოპოვებითი მრეწველობა1460669
დამამუშავებელი მრეწველობა3049812268
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება477138
მშენებლობა171486933
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი13448059697
სასტუმროები და რესტორნები133296043
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა190929153
საფინანსო საქმიანობა42542108
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა2701114045
სახელმწიფო მმართველობა1808425
განათლება67244312
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება56283023
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა195885452
შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობების საქმიანობა, დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების წარმოებასთან საკუთარი მოხმარებისათვის29661
ექსტერიტორიული ორგანიზაციების საქმიანობა5117
საქმიანობა უცნობია40541451549