პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკის სექტორების მიხედვით: 2016-2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2016201720182019202020212022
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა9213.744513452.182-2397.73287316.3293-1567.94161813.86056045.8659
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება50095.970951518.412959455.865651713.597998916.7804-25864.80042024.5459
დამამუშავებელი მრეწველობა124667.908999305.6086172418.2356123621.488742242.0531133696.3298130369.8737
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება134863.1381278486.5745123404.1747256038.247317145.0838185562.4059149133.2722
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები11818.88146201.24865937.25898270.9243-26330.1394374.065197030.3094
მშენებლობა170245.2081176115.7423187349.082452859.180531615.7703-15179.657791097.9137
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი91421.946133109.291559850.635140122.3361874.2007141328.507840845.1969
ტრანსპორტი და დასაწყობება580659.9426468095.3279192388.508854531.421210483.93084513.796281714.2341
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები118133.0615111437.1524106032.1266119346.8454-247198.464-7388.933131470.0133
ინფორმაცია და კომუნიკაცია94052.05261844.6675-12737.699289914.868273798.3521-4354.1148141019.7869
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები135941.0918306646.9717273608.7003285257.2182409358.6277471240.2245526430.6004
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები29623.9676132374.96620918.8578-64668.979253799.732242202.6794406923.7724
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები-4227.991570043.157252198.229326459.863118608.770724684.1537-911.87969999999
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები10923.204828536.741247014.8321097.1638692.42468502.99769823.5039
განათლება8589.410410567.455713262.68714052.97889669.356112830.114310524.3112
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები31715.85738001.180315940.439116701.18547806.33825870.99847693.4298
ხელოვნება, გართობა და დასვენება51713.583725280.292130764.5425140139.66721382.6397232132.9204173094.5389
სხვა სახის მომსახურება4542.40199509.46836120.909119407.35387500.5399856.1435-4339.2021